Posts

IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

داستانهای کتاب مقدس نوح

یک مسیحی باید بداند درس دوازدهم

داستانهای کتاب مقدس بخش اول

یک مسیحی باید بداند درس یازدهم

یک مسیحی باید بداند درس دهم

یک مسیحی باید بداند درس نهم

یک مسیحی باید بداند درس هشتم

یک مسیحی باید بداند درس هفتم

یک مسیحی باید بداند درس ششم

یک مسیح باید بداند درس پنجم

یک مسیحی باید بداند در چهارم

یک مسیحی باید بداند ! درس سوم

هیرودیس پادشاه و خاندانش را بهتر بشناسیم !

علمای روحانی یهود چه کسانی بودند؟

یک مسیحی باید بداند! درس دوم

یک مسیحی باید بداند! درس اول

پسر یگانه پدر ,عیسی ناصری را بهتر بشناسیم

من چطور می توانم فرزند خدا شوم؟

گناه یک مشکل همه گیر و جهانی

اساس ایمان کلیسای پروتستان

آموزش کتاب مقدس برای نو ایمانان جلسه دوم Basic Bible Study

آموزش کتاب مقدس برای نو ایمانان جلسه اول Basic Bible Study

راز تثلیث اقدس Trinity

سرودهای زیبای فارسی برای نیایش در کلیسا

دانلود کتاب مقدس

Fifty Reasons Why Christ Suffered and Died دانلود کتاب

عیسی مسیح کیست؟ ? Who is jesus

عیسی مسیح راه نجات Jesus Christ, the living God

Introduction to Christian churches شروع و شکلگیری کلیساها

عهد جدید از کتاب مقدس بصورت فایل صوتی The New Testament of the Bible as an audio