IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

عیسی مسیح کیست؟ ? Who is jesusبه نظر شما

کامل ترین شخصیت تاریخ کیست؟

بزرگترین رهبر کیست؟

بزرگترین معلم کیست؟

چه کسی برای بشریت مفید بوده است؟

درتمام طول تاریخ چه کسی مقدس ترین و بی گناهترین انسان بوده است؟عیسی مسیح مسیر تاریخ را عوض کرد. تاریخ بشر به دو بخش پیش و پس از میلاد مسیح تقسیم بندی شده است. حتی تاریخ روزنامه ای که امروز در دست شما است، گواهی ست بر اینکه عیسی مسیح حدود دو هزار سال پیش می زیسته است.. 

آمدن او پیشگویی شده بود.صدها سال قبل از تولد عیسی مسیح، کلام خدا از طریق انبیای اسراییل آمدن او را پیشگویی کرده بود. کتاب عهد قدیم توسط افراد زیادی در طول حدود ۱۵۰۰ سال نوشته شده است که شامل بیش از ۳۰۰ پیشگویی درباره ی آمدن عیسی مسیح است. تمامی این پیشگویی ها  از قبیل معجزة ی تولّد او، زندگی بدون گناه او، معجزه هایی که انجام داد، مرگ و قیام او همه به انجام رسیده اند.زندگی عیسی مسیح، گفتار او، مرگ او بر روی صلیب، زنده شدن او پس از مرگ و صعود او به آسمان نشان می دهد که او یک انسان معمولی نبود. عیسی مسیح ادعا کرد که من و پدرم خدا، یکی هستیم. او گفت: "من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر نمی آید مگر بوسیلة من."

زندگی و پیام او در انسان دگرگونی اساسی بوجود می آورد.
اگر به زندگی عیسی مسیح نگاه کنید، پی خواهید برد که او و تعلیماتش همواره بر زندگی انسان های بسیاری در سراسر جهان تاثیر گذاشته است. هر جا که تعلیمات و تاثیر کلام او بوده، در آنجا تقدّس در ازدواج، حقوق زنان و صدای جامعه شنیده شده، مدرسه ها و دانشگاه ها تاسیس شده، قوانین برای محافظت و حمایت از کودکان وضع شده، برده داری پایان یافته و تغییر و تحوّلات زیادی به شکل مثبت در جامعه های مختلف پدید آماده است.

عیسی مسیح برای شما کیست؟              

زندگی شما در این دنیا و حیات جاودانی شما پس از به پایان رسیدن زندگیتان در این دنیا، به پاسخ شما به همین پرسش بستگی دارد.

اگر عیسی مسیح را آنگونه که حقیقت اوست، از مسیحیت جدا کنید، چیزی از مسیحیت باقی نمی ماند. مسیحیتی که کتاب مقدس معرفی میکند، یک فلسفة برای زیستن و یا مقرارت خشک مذهبی نیست. مسیحیت حقیقی یعنی ارتباط و دوستی شخصی با خدایی که زنده است و نجات می بخشد.

بنیانگذاری که زنده است

عیسی مسیح بر صلیب کشیده شد، در قبر گذاشته شد و در روز سوم از مردگان برخاست. به همین دلیل مسیحیّت منحصر به فرد است.

دلایل ایمان
قیام عیسی مسیح از مردگان، پایه واساس ایمان مسیحی است. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهد چرا آنانی که قیام مسیح را دیدند به آن ایمان آوردند.

پیشگوئیها

اول: عیسی مسیح خود مرگ و قیام خود را پیشگویی کرده بود و این واقعه دقیقا همانطور که او گفته بود عملی شد.

قبر خالی

دوم: چون قبر او خالی است. و این دلیلی دیگر بر قیام عیسی مسیح از مردگان است. مطالعه دقیق کلام خدا به ما نشان می دهد که پس از مدفون شدن عیسی مسیح، قبر او با سنگ پوشانده و مُهر شد و سربازان رومی از قبر محافظت می کردند.

شاهدان عینی

سوم: عیسی مسیح پس از قیام از مرگ، خود را به افراد یکه او را می شناختند دست کم برای ده بار آشکار ساخت. عیسی مسیح نشان داد که او جسما از مردگان بر خاسته و رویداد قیام او یک خیال و توهم نبوده است. او با شاگردانش غذا خورد و آنان او را لمس کردند.

تاسیس کلیسا

چهارم: تاسیس کلیسا دلیل دیگری است مبنی بر قیام عیسی مسیح از مرگ. در دنیا کلیسا همواره بزرگترین گردهمایی را در طول تاریخ داشته است.

زندگی های تغییر یافتهپنجم: زندگی عوض شدة شاگردان دلیل دیگری است بر قیام عیسی مسیح پس از مرگ. آنان قبل از مصلوب شدن عیسی او را ترک کردند، بعد از مرگش نا امید شدند و ترسیدند. شاگردان انتظار نداشتند که مسیح دوباره زنده بشود.

اما اکنون پس از قیام مسیح و تجربة قدرت خداوند در روز پنتیکاست، همین شاگردان ترسو و نا امید بوسیلة قدرت مسیح قیام کرده کاملا عوض شدند. با قدرت او بود که آنان تمامی دنیا را تغییر دادند.

اگر کسی صادقانه مدارک و شواهد دال بر خداوندی عیسی مسیح و قیام او پس از مرگ را مطالعه نماید بی شک پی خواهد برد که او براستی پسر خدا و مسیح موعود است.

کلام زنده

عیسی مسیح امروز هم زنده است و وفادارانه زندگی کسانی را که به او توکل نموده و از او اطاعت می کنند را برکت می دهد. زندگی کسانی را که می توانند در دنیا تاثیر مثبت بگذارند.

فیلسوف و فیزیکدان معروف فرانسوی پاسکال، نیاز انسان به عیسی مسیح را اینگونه تعریف می کند: در قلب انسانها خلاء یی وجود دارد، جایی که تنها با حضور عیسی مسیح می تواند پر بشود.

آمین
IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

PASTOR JOHN SMITH