IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

آموزش کتاب مقدس برای نو ایمانان جلسه دوم Basic Bible Study

  


شریعت
کاربرد این واژه در کتاب مقدس معمولا به شریعت موسی اشاره دارد. بخش اساسی شریعت موسی ده فرمان است که خدا ان را بر دو لوح سنگی نگاشت و ان را به موسی سپرد تا به یهودیان بدهد
(خروج20_3و17 صفحه74)و(خروج31 _18 صفحه 88)
علاوه بر ده فرمان خدا احکام دیگر نیز به موسی داد تا ان را به قوم یهود تعلیم دهد این احکام شریعت در کتب خروج لاویان اعداد و تثنیه نگاشته شده اند. در شریعت یهود بیشتر از ششصد حکم دیگر وجود دارد که لازم بود یهودیان از انها اطاعت کنند مجموعه این احکام را ((شریعت)) گویند گاهی پنج کتاب اول عهد عتیق نیز کتب شریعت یا شریعت موسی خوانده می شوند. یهودیان ایمان داشتند که اگر به شکل کامل فرامین و احکام شریعت را به جا اورند می توانند نجات و رستگاری را حاصل کنند اما عهد جدید تعلیم می دهد که هیچکس نمی تواند همیشه و به شکل کامل از شریعت اطاعت کند (غلاطیان3_10 صفحه 1140)و (یعقوب 2_10 صفحه 1203)
تجربه انسانی نیز این موضوع را تصدیق می کند. بنابر این هیچکس نمی تواند توسط شریعت عادل شود یا نجات یابد شریعت انسانها را نجات نمی دهد بلکه انها را محکوم می سازد در واقع مسیح امد تا انسانها را از بند شریعت برهاند و به ایشان طریق حقیقی نجات را نشان دهد که همانا خود اوست (رومیان8_1و4 صفحه 1087)
مسیح امد تا شریعت را تحقق بخشد(متی 5_17 صفحه 896)
او خود به شکل کامل از شریعت اطاعت کرد. مسیح نه تنها با اطاعت از شریعت بلکه به طریقی دیگر نیز ان را تحقق بخشید . شریعت مجازات مرگ را برای گناه مقرر کرده بود. به این ترتیب همه انسانها را به مرگ محکوم می کند زیرا همه انسانها گناهکارند .
(رومیان3_10و12 صفحه 1080)
بنابراین او امد تا به خاطر گناهان ما و به جای ما بمیرد  بدین طریق وی حکم شریعت را در مورد مجازات مرگ متحقق ساخت. از انجایی که مسیح به خاطر گناهان ما مرد و پس از سه روز از مردگان قیام کرد . پس شریعت اکنون دیگر نمی تواند کسانی را که به عیسی مسیح ایمان دارند محکوم سازد . در واقع ما با ایمان به مسیح از مجازات شریعت (مرگ ابدی) نجات یافته ایم.

آمینIRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH