IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

هیرودیس پادشاه و خاندانش را بهتر بشناسیم !هیرودیس

چگونه در انجیل متی آیه 2 در زمان کودکی عیسی هیرودیس مرده ولی سالها بعد در انجیل متی  آیه 14 در دوران بزرگسال عیسی هیرودیس زنده است و سر یحیی تعمید دهنده را از تن جدا می کند؟

هیرودیس در سال چهارم پس از میلاد در اثر بیماری لاعلاجی جان سپرد . حکومت روم به او اعتماد داشت . اما نه به پسرانش. هیرودیس می دانست که روم به جانشینش قدرت زیادی نخواهد داد . از این رو قلمروی پادشاهی اش را بین پسرانش به سه قسمت تقسیم کرد. آرکلائوس یهودیه ادومیه و سامره را هیرودیس انتیپاس جلیل و پیریه را و هیرودیس فیلیپ دوم ترا خونیتیس رابه میراث برد. آرکلائوس که شخصی خشن بود فرمانروایی خود را با کشتن 3000 نفر از اشخاص با نفوذ آغاز کرد. نه سال بعد او را تبعید کردند. خدا نمی خواست خانواده یوسف به قلمرو فرمانروایی چنین حاکم شروری برود.

(متی 2 -19و23  صفحه 895)

(متی14 – 1و13 صفحه 910)

آمین

IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH