IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند درس ششمیک مسیحی باید بداند درس ششم

1-    در زمان تولد عیسی مسیح امپراطور روم که بود ؟

اوگوستوس (لوقا – 2 )

2-    عهد جدید را چند نفر نوشتند ؟

8 نفر

1-    متی نویسنده انجیل متی

2-    مرقس نویسنده انجیل مرقس

3-    لوقا نویسنده انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان

4-    یوحنا نویسنده انجیل یوحنا و 3 رساله یوحنا و کتاب مکاشفه

5-    پولس رسول نویسنده رسالات رومیان – اول و دوم قرنتیان- غلاطیان- افسسیان- فیلیپیان-کولسیان- اول و دوم تسالونیکیان-اول و دوم تیموتائوس – تیطوس – فلیمون – رساله عبرانیان کاملا مشخص نیست که توسط چه شخسی نوشته شده است ولی آن را به پولس رسول نسبت داده اند –

6-    یعقوب نویسنده رساله یعقوب

7-    پطروس نویسنده رساله اول و دوم پطروس

8-    یهودا نویسنده رساله یهودا

3 – شرح حال مرگ یهودای اصغر یوطی را توضیح دهید ؟

16   ”برادران ، لازم بود پیشگویی کتاب آسمانی در باره یهودا عملی شود که اشخاص شریر را راهنمایی کرد تا عیسی را بگیرند، زیرا مدتها قبل از آن ، داود نبی خیانت یهودا را با الهام از روح القدس پیشگویی کرده بود.

 17   یهودا یکی از ما بود. او را نیز عیسی مسیح انتخاب کرده بود تا مانند ما رسول خدا باشد.

 18   ولی با پولی که بابت خیانت خود گرفت ، مزرعه ای خرید، در همانجا با سر سقوط کرد، از میان دو پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت .

 19   خبر مرگ او فوری در شهر پیچید و مردم اسم آن زمین را “مزرعه خون “ گذاشتند.” پطرس ادامه داد و گفت :

 20   ”داود پادشاه در این مورد در کتاب زبور اینچنین پیشگویی کرده است : خانه اش خراب شود و کسی آنجا منزل نکند. و باز می گوید: مقام او را به دیگری بدهند.

 (اعمال رسولان 1 – 16و20 )

4       -جایگزین یهودای اسغر یوطی چه کسی شد آن را توضیح دهید ؟

متیاس

21   ”پس ، حال ، باید یک نفر دیگر را انتخاب کنیم تا جای او را بگیرد و با ما شاهد زنده شدن عیسی باشد.

 22   البته باید کسی را انتخاب کنیم که از شروع همکاری ما با خداوند، همیشه با ما بوده است ، یعنی از روزی که یحیی او را تعمید داد تا روزی که در مقابل چشمان ما به آسمان بالا رفت .”

 23   حاضرین دو نفر را معرفی کردند، یکی ”یوسف برسابا” که به او یوستوس نیز می گفتند، و دیگری ”متیاس “.

 24   آنگاه دعا کردند تا شخصی را که خدا می خواهد، انتخاب کنند، و گفتند: “خداوندا، تو از قلب همه باخبری .

 25   به ما نشان بده کدامیک از این دو نفر را انتخاب کرده ای تا رسول تو و جانشین یهودای خائن باشد که به سزای عمل خود رسید.”
 26   پس ایشان قرعه انداختند و متیاس انتخاب شد و در خدمت خدا همکار یازده رسول دیگر گردید.

 (اعمال رسولان 1 – 21و 26 )

5       -  روز پنطیکاست یا روز آمدن روح اقدوس را توضیح دهید ؟

1   هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح ،روز “پنطیکاست “ فرا رسید. به این روز، “عید پنجاهم “ می گفتند، یعنی پنجاه روز بعد از عید پسح . در این روز یهودیان نوبر غله خود را به خانه خدامی آوردند. آن روز، وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند،

 2   ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد از آسمان آمد و خانه ای را که در آن جمع بودند، پر کرد.

 3   سپس چیزی شبیه زبانه های آتش ظاهر شده ، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت .

 4   آنگاه همه از روح القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد.

 (اعمال رسولان 2 – 1و4)

6       – در روز پنطیکاست حواریون به چه زبانهایی سخن گفتند ؟

9   ما که از پارت ها، مادها، ایلامی ها، اهالی بین النهرین ، یهودیه ، کپدوکیه ، پونتوس ، آسیا،

 10   فریجیه و پمفلیه ، مصر، قسمت قیروانی زبان لیبی ، کریت ، عربستان هستیم

 11   و حتی کسانی که از روم آمده اند هم یهودی و هم آنانی که یهودی شده اند همه ما می شنویم که این اشخاص به زبان خود ما از اعمال عجیب خدا سخن می گویند!”

 (اعمال رسولان 2 – 9و11)

7       – اولین موعظه پس از عروج عیسی مسیح به آسمان را چه کسی کی و کجا انجام داد و در آن زمان چه اتفاقی افتاد ؟

پطروس رسول  - اورشلیم – سه هزار نفر ایمان آوردند و غسل تعمید گرفتند

(اعمال رسولان 2 – 5و14و41)

8       -  اولین شهید مسیحیت چه نام دارد و نحوه مرگ او را توضیح دهید ؟

استیفان

59   در همان حالی که استیفان را سنگسار می کردند، او چنین دعا کرد: “ای عیسای خداوند، روح مرا بپذیر!”

 60   سپس روی زانوها افتاد و با صدای بلند گفت : “خداوندا، این گناه را به حساب آنان نگذار!” بعد از این دعا، جان سپرد.

 (اعمال رسولان 7 – 59 و 60)

9       – رسول شهر سامره که بود و در آنجا چه کرد ؟

فیلیپ

5   فیلیپ نیز به شهر سامره رفت و پیغام عیسی را در آنجا اعلام نمود.

 6   مردم ، بخاطر معجزات او، بدقت به سخنان او گوش می دادند.

 7   ارواح ناپاک نیز با فریادهای بلند از وجود دیوانگان بیرون می آمدند، و افلیج ها و لنگها شفا می یافتند.

 8   از این جهت ، آن شهر غرق در شادی شد!

 9   درضمن در سامره مردی بود به نام شمعون که سالهای سال جادوگری می کرد.

 10   او در اثر چشم بندی هایش بسیار با نفوذ و مغرور شده بود،

 11   تا جایی که اهالی سامره اغلب از او بعنوان ”مرد بزرگ “ و “قدرت خدا” یاد می کردند.

 12   اما وقتی مردم به پیغام فیلیپ درباره ملکوت خدا و عیسی مسیح ایمان آوردند، هم مردان و هم زنان غسل تعمید گرفتند.

 13   سپس شمعون نیز ایمان آورده ، غسل تعمید گرفت . او از فیلیپ جدا نمی شد و از معجزات او مات و مبهوت می ماند.

 (اعمال رسولان 8 – 5 و 12 )

10  – داستان ایمان آوردن خزانه دار حبشی را تعریف کنید ؟

26   پس از این واقعه ، فرشته خداوند به فیلیپ گفت : “برخیز و رو به جنوب به راهی برو که از اورشلیم به بیابان غزه می رود.”

 27   پس فیلیپ بطرف آن جاده براه افتاد. وقتی به آنجا رسید به خزانه دار مملکت حبشه برخورد که در دربار “کنداکه “، ملکه حبشه ، نفوذ و قدرت فراوانی داشت . او برای زیارت خانه خدا به اورشلیم رفته بود،

 28   و حالا با کالسکه به وطن خود باز می گشت . درضمن کتاب اشعیای نبی را با صدای بلند می خواند.

 29   روح خدا به فیلیپ گفت : “تندتر برو تا به کالسکه برسی .”

 30   فیلیپ جلو دوید و شنید که چه می خواند. پس پرسید: “آیا می فهمید چه نوشته است ؟”

 31   مرد حبشی جواب داد: “نه ، وقتی کسی نیست به من بیاموزد، چگونه بفهمم ؟” پس ، از فیلیپ خواهش کرد که سوار کالسکه شود و کنار او بنشیند.

 32   آن قسمتی که از کتاب آسمانی می خواند، این بود: “همچنانکه گوسفند را بسوی کشتارگاه می برند، او را نیز به کشتارگاه بردند. او مثل گوسفندی که پشمهایش را می چینند، لب به اعتراض نگشود.

 33   او فروتن بود؛ از اینرو هرگونه بی عدالتی در حق او روا داشتند. چه کسی می تواند از نسل او سخن بگوید؟ زیرا حیات او از زمین برداشته شد.”

 34   خزانه دار حبشی از فیلیپ پرسید: “آیا اشعیا این چیزها را درباره خودش می گفت یا درباره دیگری ؟”

 35   آنگاه فیلیپ از آن نوشته آسمانی شروع کرد و با استفاده از قسمت های دیگر کتاب آسمانی ، پیام نجات بخش عیسی را به او رسانید.

 36   همچنانکه کالسکه پیش می رفت ، به یک برکه آب رسیدند. مرد حبشی گفت : “نگاه کن ! این هم آب ! آیا امکان دارد حالا غسل تعمید بگیرم ؟”

 37   فیلیپ جواب داد: “اگر با تمام وجودت ایمان آورده ای ، امکان دارد.” جواب داد: “من ایمان دارم که عیسی مسیح ، فرزند خداست .”

 38   پس کالسکه را نگاه داشتند و هر دو داخل آب رفتند و فیلیپ او را تعمید داد.

 39   وقتی از آب بیرون آمدند، روح خداوند فیلیپ را برداشت و برد و خزانه دار حبشی دیگر او را ندید، ولی راه خود را با خوشحالی پیش گرفت و رفت


 (اعمال رسولان 8 – 26 و 39 )


IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH