IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

راز تثلیث اقدس Trinity
تثلیث
تثلیث قلب الاهیات و جهان بینی مسیحی است.
اکثر مثالهای معروف قادرنیستند تا تثلیث را کاملا توصیف کنند
مانند مثال تخم مرغ زمانی که پوسته و زرده و سفیده از هم مجزا هستند نمی توانند به تنهایی تخم مرغ باشند.
خدای ازلی و ابدی را نمی توان با مثالهای ناقص انسانی توصیف کرد.
واژه تثلیث در هیچ کجای کتاب مقدس به کار نرفته است.
این واژه تلاشی است برای توصیف حضور (سه شخصیت)ابدی و هم مرتبه در ذات اقدس الهی.
این واژه بیانگر سه خدا نمی باشد بلکه تثلیث یعنی سه شخصیت الهی در یک خدای واحد.
کلمه تثلیث اولین بار توسط یکی از پدران کلیسا بنام طرطولیان بکار برده شد
خدا
آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد(مزمور19_1)
ما گاهی از دستها و چشمان خدا سخن می گوییم ولی این اصطلاحات جسمانی را برای بیان مقاصد روحانی و معنوی به کار می بریم.
حالا در اینجا به اسامی که در عهد عتیق برای خداوند به کار برده شده می پردازیم.
1-«ال»یعنی فرمانروا
«ال»نام بت اعظم کنعانیان بود.قوم یهود این لغت را اغلب برای نامیدن خدای خود استفاده می کردند.
1-کسی که با دستهای خود خدایش را بسازد چه کمکی می تواند از او انتظار داشته باشد.
(اشعیاء44-10)صفحه- 676
2-قسمتی از درخت را برای گرم کردن خود و پختن نان می سوزانند و از باقیمانده آن خدایی می سازند و در برابرش سجده می کنند(اشعیاء44-15) صفحه-  677
3-آنگاه با تکه چوبی که باقیمانده برای خود بتی می سازند و در برابرش زانو زده عبادت می کنند و نزد آن دعا کرده می گویند:«تو خدای ما هستی ما را نجات ده»(اشعیا-17-44صحفه 677-
4-آیا مرا به بتها تشبیه می کنید که مردم با طلا و نقره خود آن را می سازند؟آنها زرگر را اجیر می کنند تا ثروتشان را بگیرد و از آن خدایی بسازد.سپس زانو میزنند و آن را سجده می کنند(اشعیاء46-6) صفحه- 679  
این آیه ها مربوط به بت پرستی می باشد.و نشان دهنده پرستش و صدا کردن خدای غیر واقعی است.
2-الوهیم به معنی قادر و امین است.
لغت الوهیم اختصاصا برای خدای حقیقی قوم یهود به عنوان برترین مقام الوهیت به کار رفته است.
1-در آغاز هنگامی که خدا آسمانها و زمین را آفرید.(پیدایش 1-1)
2-خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد(پیدایش 1-3)
3-خداوند این کارها را کرد تا شما بدانید که فقط او خداست و کسی دیگر مانند او وجود ندارد.تثنیه4-35) صفحه- 177
4-پس امروز به خاطر آرید و فراموش نکنید که خداوند هم خدای آسمانها و هم خدای زمین است و هیچ خدایی غیر از او وجود ندارد.(تنثیه 4-39) صفحه- 177
5-ولی خداوندا تو تنها خدای حقیقی می باشی تو خدای زنده و پادشاه ابدی هستی.از خشم تو تمام زمین می لرزد و قومها به هنگام غضب تو می گریزند و خود را پنهان می سازند.(ارمیا10-10) صفحه- 708
6-صدایی می شنوم که می گوید:راهی از وسط بیابان برای آمدن خداوند آماده کنید راه او را در صحرا صاف کنید.(اشعیاء40-3) صفحه- 672
این آیه ها نشان دهنده پرستش و صدا کردن خدای واقعی هستند.

3-یهوه:یعنی کسی که قائم به ذات است و مهمترین نام خدا در عهد عتیق می باشد.
این نام آنقدر مهم و مقدس بود که قوم یهود آن را به زبان نمی آورند و به جای آن از نام (ادونای)استفاده می کردند.
4-اول و آخر
1-خداوند قادرمتعال که پادشاه و حامی اسرائیل است چنین می فرماید:«من ابتدا و انتها هستم»و غیر از من خدایی نیست.(اشعیاء44-6) صفحه- 676
2-ای اسرائیل.ای قوم برگزیده من گوش کنید تنها من خدا هستم من اول و آخر هستم (اشعیاء48-12) صفحه- 680
اینها تعریفی بود از اسامی و نامهایی که توسط آن از خداوند متعال در کتابهای عهد عتیق به کار برده می شد.
برای فهم آیات عهد عتیق دانش زبان عبری مفید است.
در پیدایش 1-1 اسم جمع الوهیم به کار رفته است در پیدایش 1-26وپیدایش3-22وپیدایش11-7واشعیاء6-8ضمیر جمع ما بکار گرفته شده است.
اسم جمع الوهیم و ضمیر جمع ما بدون شک دلالت بر بیش از یک نفر می کند.در دستور زبان فارسی ما فقط دو حالت داریم :مفرد و جمع. اما زبان عبری سه حالت وجود دارد مفرد و تثنیه و جمع.
حالت تثنیه فقط برای اشاره به دوتا است.در عبری حالت تثنیه برای اشاره به چیزهایی بکار میرود که به حالت جفت می باشند.مثل چشمها و گوش ها و دستها وحال ضمیر ما و واژه (الوهیم)حالت جمع دارند و بطور یقین به بیش از دو شخص اشاره می کنند(پدر.پسر.روح القدس)
تثلیث

1-روح خداوند بر من است.خداوند مرا برگزیده تا به رنجدیده گان بشارت دهم دل شگستگان را شفا بخشم به اسیران مژده آزادی دهم و کوران را بینا سازم (اشعیا61-1)
2-روح خدا بر من است خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم.
او مرا فرستاده است تا رنجدیده گان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران و بینایی را نا بینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزاد سازم و بشارت دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد(متی 4-18و19)
در اشعیاء خدای پسر تکلم می کند در حالی که به خدای پدر و روح القدس اشاره میکند.این آیات اشعیاء و لوقا را با هم مقایسه کنید تا متوجه شوید که این پسر است که تکلم می کند
3-پس از تعمید در همان لحظه که عیسی از آب بیرون آمد آسمان باز شد و یحیی روح خدا را دید که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار گرفت.آنگاه ندایی از آسمان در رسید که این پسر عزیز من است که از او خشنودم (متی4-16و17)
4-پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید(متی28-19)
5-در این آیه ها خدای روح القدس بر خدای پسر نازل می شود و در حالی که خدای پدر اعلام میکند که از پسر خشنود است و این آیه ها نمونه دیگری از وجود سه شخصیت متفاوت در تثلیث اقدس می باشد.

شخصیت پدر

واژه پدر در عهد عتیق
تو پدر ما هستی .حتی اگر ابراهیم و یعقوب نیز ما را فراموش کنند تو ای خداوند از ازل تا ابد پدر و نجات دهنده ما خواهی بود(اشعیاء63-16)
2-واژه پدر در عهد جدید
پس نور خود در را پنهان مسازید بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانی تان را تمجید کنند(متی5-16)
ای پدر ما که  در آسمانی (متی6-9)
(متی5-45و48)-(عبرانیان12-9)-(دوم قرنتیان11-31)-افسسیان1-17)
کار پدر
پدر سر چشمه هر علت و معلولی است.
1-آفرینش جهان هستی
اما ما میدانیم که فقط یک خدا وجود دارد یعنی پدر آسمانی ما که تمام چیزهای را که آفریده و ما را نیز به وجود آورده تا از آن او باشیم.(اول قرنتیان8-6)
2-مکاشفه الهی
این کتاب از رویدادهای آینده پرده بر میدارد.رویدادهایی که به زودی رخ خواهد داد.
خدا به مسیح اجازه داد تا این وقایع را در یک رویا بر خادم خود (یوحنا)آشکار سازد.آنگاه فرشته ای آمد و معنی آن را برای او باز گو کرد.(مکاشفه1-1)
3-نجات
زیرا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه پسر خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود.بلکه زندگی جاوید بیابد.خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد(یوحنا3-16و17
کار پسر
1-آفرینش و حفظ عالم هستی
هر چه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد(یوحنا1-3)
خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد(پیدایش1-3)
در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد یعنی هر آنچه که بر آسمان و زمین است.
دیدنی و نا دیدنی«آدم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شده اند.
بیش از آنکه چیزی به وجود آید او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ میکند(کولسیان1-16و17)
2-مکاشفه الهی
این کتاب از رویدادهای آینده پرده بر میدارد .رویدادهای که به زودی رخ خواهد داد.
خدا به مسیح اجازه داد تا این واقیع را در یک رویا بر خادم خود(یوحنا)آشکار سازد.
آنگاه فرشته ای آمد و معنی آن را برای او بازگو کرد (مکاشفه 1-1)
3- نجات
زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه پسر خود را فرستاده است تا هرکه به او ایمان آورد و زندگی جاوید یابد.
خدا را فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتش دهد (یوحنا 3-16 و17)
4- اعمال انسانی عیسی مسیح
ولی عیسی جواب داد: پدر من خدا همیشه کارهای نیک انجام می دهد و من نیز از او پیروی می کنم (یوحنا 5-17)
آیا ایمان نداری که من در خدای پدر هستم و او در من است؟ سخنانی که می گویم، از خودم نیست بلکه از پدر من خداست که در من ساکن است، اوست که این کارها را می کند (یوحنا 14-10)
خداوند همه این امور را به وسیله پسرش به انجام می رساند

روح القدس

1-روح القدس در عهد عتیق
زمین تاریک و بی شکل بود و روح خدا روی توده های تاریک بخار حرکت می کرد (پیدایش 1-2)
آنگاه خداوند از خاک زمین آدم سرشت، سپس در بینی آدم روح حیات دمید، به او جان بخشید و آدم موجود زنده ای شد  (پیدایش 2-7)
زیرا روح خدا مرا آفریده است و نفس قادر مطلق به من زندگی بخشیده است(ایوب33-4)
2- روح القدس در عهد جدید
پس برویدو تمام قومها را شاگرد من بسازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید(متی28-19)
(یوحنا7-37و39)-(اعمال رسولان1-5)-(اعمال رسولان2)-(اعمال رسولان8-15و17)
کار روح القدس
1-آفرینش جهان هستی
آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرشت.سپس در بینی آدم روح حیات دمیده و به او جان بخشید و آدم موجود زنده ای شد.(پیدایش2-7)
اما زمانی که به مخلوقات جان می بخشی زنده می شوند و به زمین طراوت می بخشند.(مزامیر104-30)
2-مکاشفه الهی
بسیار چیزهایی دیگر دارم که بگویم ولی افسوس که حال نمی توانید بفهمید.ولی وقتی روح القدس که سر چشمه همه راستی ها است بیاید.تمام حقیقت را به شما آشار ساخت زیرا نه از جانب خود بلکه هر چه از من شنیده است خواهد گرفت. او از آینده نیز شما را آشکار خواهد ساخت.(یوحنا16-12و13)


این را بدانید که هیچ یک از پیش گویهای کتاب آسمانی از فکر خود انبیاء تراوش نکرده است بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار میگرفت و حقیقت را به ایشان بیان میکرد تا باز گو نماید(دوم پطرس1-20و21)
3-نجات
روح خداوند بر من است.خداوند مرا برگزید تا به رنجیدهگان بشارت بدهم.دل شکستگان را شفا بخشم.به اسیران مژده آزادی دهم و کوران را بینا سازم(اشعیاء61-1)
و بدون شک می دانید که خدا عیسی ناصری را مسیح تعیین کرد و با روح القدس و قدرت خود به این دنیا فرستاد.او به همه جا میرفت کارهای نیک انجام میداد و تمام کسانی را که اسیر ارواح نا پاک بودند شفا میداد زیرا خدا با او بود(اعمال رسولان10-38)
خداوند این امور روحانی را توسط روح القدس به انجام رساند
نتیجه گیری:
کلام نشان می دهد که روح القدس فرستاده شده , پدر و پسر میباشد و پسر نیز فرستاده شده پدر است. این یک ارتباط درونی است و الوهیت هیچ یک از شخصیتهای تثلیث را انکار نمیکند.حوزه پیرامون خدای نا متنهاهی فضایی است که ذهن محدود ما قاصر از فهم و درک مفاهیم آن است پس بهتر است بر خدا تمرکز کنیم که بزرگی و عظمت شکوهش فرا تر از طبیعت انسانی ما خاکیان است تا به او برسیم

آمین


IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH