IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند در چهارمیک مسیحی باید بداند درس چهارم

1-     چند شاگرد عیسی مسیح ماهیگیر بودند اسامی آنها را بگویید ؟
چهار شاگرد عیسی ماهیگیر بودند «شمعون پطرس» و برادرش «اندریاس» و یعقوب و یوحنا فرزندان «زِبِدی» (متی4 – 18و21)

2-     اولین معجزه عیسی مسیح چه بود ودر کجا اتفاق افتاد ؟
آب را به شراب تبدیل کرد و این معجزه عیسی در دهکده قانای جلیل اتفاق افتاد (یوحنا2-11 )

3-زمانی که سران قوم یهود در معبد خدا از عیسی مسیح درخواست معجزه کردند در پاسخ چه گفت آن را توضیح دهید ؟

19عیسی جواب داد: “بسیار خوب ، معجزه ای که برای شما می کنم این است : این خانه خدا را خراب کنید تا من در عرض سه روز آن را دوباره بسازم !”

21   ولی منظور عیسی از “خانه خدا” بدن خودش بود.

 22   پس از اینکه عیسی از میان مردگان زنده شد، شاگردانش این گفته او را به یاد آوردند. آنها هم به مطالب کلام خدا و هم به کلام عیسی ایمان آوردند.(یوحنا2- 19 و21و22 )

4-     عیسی مسیح شرط ورود به ملکوت خدا را در چه میداند آن را توضیح دهید ؟
3   عیسی جواب داد: “اگر تولد تازه پیدا نکنی ، هرگز نمی توانی ملکوت خدا را ببینی . این که می گویم عین حقیقت است .”

 5   عیسی جواب داد:”آنچه می گویم عین حقیقت است . تا کسی از آب و روح تولد نیابد، نمی تواند وارد ملکوت خدا شود.

 6   زندگی جسمانی را انسان تولید می کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد.

 7   پس تعجب نکن که گفتم باید تولد تازه پیدا کنی .

 8   درست همانگونه که صدای باد را می شنوی ولی نمی توانی بگویی از کجا می آید و به کجا می رود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمی تواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا می کند.”(یوحنا3-3و5 تا8)

5- عیسی مسیح در مورد آمدنش به این دنیا چه گفت ؟

16   زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه پسر خود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.

 17   خدا پسر خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه بوسیله او نجاتشان دهد.
(یوحنا3-16و17)

6- عیسی مسیح در مورد سرنوشت ایمانداران و بی ایمانان چه گفت ؟

18   ”کسانی که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست ؛ ولی کسانی که به او ایمان نیاورند، از هم اکنون محکوم اند، چون به یگانه پسر خدا ایمان نیاورده اند.(یوحنا 3 -18 )

7- طولانی ترین موعظه عیسی مسیح چه نام دارد و در کجا انجام شد ؟

موعظه سر کوه در استان جلیل (متی 5)

8- شما چه درسهای مهمی می توانید از موعظه سر کوه بگیرید ؟

3   خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است .(افتادگی)

 4   خوشابحال ماتم زدگان ، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت .( پشیمانی از گناهان )

 5   خوشابحال فروتنان ، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت .(فروتنی و تواضع)

 6   خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت ، زیرا سیر خواهند شد.(عدالت و نیکی)

 7   خوشابحال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید.(مهربانی و بخشندگی)

 8   خوشابحال پاک دلان ، زیرا خدا را خواهند دید.(پاکدلی)

 9   خوشابحال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان پسران خدا نامیده خواهند   شد.(برقراری صلح)

 10   خوشابحال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره مند خواهند شد.(وفاداری)  (متی 5 – 3و10)

9- پاداش خداوند برای کسانی که موعظه سر کوه را الگوی زندگی خود کنند چیست ؟

3   خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است . (ملکوت آسمان)

 4   خوشابحال ماتم زدگان ، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت . (تسلی)

 5   خوشابحال فروتنان ، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت . (مالکیت جهان)

 6   خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت ، زیرا سیر خواهند شد.(سیری واقعی و روحانی )

 7   خوشابحال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. ( مورد بخشش پدر قرار گرفتن)

 8   خوشابحال پاک دلان ، زیرا خدا را خواهند دید.( دیدن خدا )

 9   خوشابحال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان پسران خدا نامیده خواهند شد. ( پسر خدا نامیده شدن )

 10   خوشابحال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره مند خواهند شد.(به ارث بردن برکات ملکوت آسمان )       (متی 5 – 3و10)

10 – چه معیارهای دنیایی متضاد با موعظه سرکوه عیسی مسیح است ؟

3   خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است .(غرور و خودخواهی)

 4   خوشابحال ماتم زدگان ، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت .(عدم پشیمانی از انجام اعمال گناه )

 5   خوشابحال فروتنان ، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت .(غرور و خودخواهی)

 6   خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت ، زیرا سیر خواهند شد.(بی عدالتی و بی انصافی )

 7   خوشابحال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. (سنگدلی و بیتفاوتی نسبت به درد دیگران و خود خواهی)

 8   خوشابحال پاک دلان ، زیرا خدا را خواهند دید.(فریبکاری و ریاکاری )

 9   خوشابحال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد.(تفرقه و نفاق بین مردم انداختن برای بدست آوردن منافع شخصی)

 10   خوشابحال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره مند خواهند شد.( سست ایمانی بی وفایی و تعهد ضعیف )  (متی 5 – 3و10)

       آمین

     

IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH