IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند درس هشتمیک مسیحی باید بداند درس هشتم

1-    نویسنده کتاب مراثی ارمیا کیست ؟
ارمیا

2-    خدا در روز چندم حیوانات خشکی و انسان را خلق کرد ؟
روز ششم
3 – نوح از نسل که بود ؟

از نسل خدا ترس شیث بود

4 – عهدی که خدا با نوح بست چگونه عهدی بود ؟

وعده بی قید و شرط اما دائمی خدا با نوح بود

5 – در عهد عتیق منشا ساخت برج بابل چه بود ؟

غرور بیش از حد انسان و بی احترامی او به امر و فرمان خدا

6 – ویژگی هایی  از انسان را شرح دهید که موجب شد که انسان در موقع خلقتش برتر از سایر مخلوقات باشد ؟

او شبیه خدا آفریده شده بود و قدرت تسلط بر همه دیگر مخلوقات به او عطا شده بود

7- پیدایش بابهای یک تا یازده چه مطالبی را برای ما روشن می سازد ؟

1-    بنیاد و زمینه پیشرونده خداوند را برای ما آشکار میسازد
2-    ترتیب آفرینش همه چیزهایی را که خدا آفریده ذکر می کند
3-    گزارش نسب نامه ای از آدم تا ابراهیم را در اختیار ما می گذارد
8 -  الهام چیست ؟

دم خدا در آنچه که نویسندگان انسانی در نگارش کتاب مقدس منتقل کرده اند

9 –خداوند در  پیدایش 3 آیه 15 چه وعده ای را به انسان می دهد ؟

نجات ابدی انسان و مجازات ابدی شیطان

10 – نام پسران آدم و حوا را بگویید ؟


قائن و هابیل

Rev John Smith