IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیح باید بداند درس پنجمیک مسیحی باید بداند درس پنجم

1-     عیسی مسیح انسان را در این جهان به چه تشبیه کرده است ؟
13   شما نمک جهان هستید و به آن طعم می بخشید. اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در اینصورت ، شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته ، پایمال خواهند ساخت .

 14   شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه ای بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند.

 15   چراغ را روشن نمی کنند تا آنرا زیر کاسه بگذارند، بلکه روی چراغدان ، تا کسانی که درخانه هستند از نورش استفاده کنند.
 16   پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک شما را دیده ، پدر آسمانی تان را تمجید کنند.

(متی 5- 13و16)

2-     عیسی مسیح درباره تورات چه فرموده است ؟
17   گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم . من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم .

 18   براستی به شمامی گویم که از میان احکام تورات ، هر آنچه که باید عملی شود، یقیناً همه یک به یک عملی خواهند شد.

 19   پس اگر کسی ازکوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند، او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به اطاعت کند، در ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود.

 (متی 5 – 17و19)

3-     عیسی مسیح درباره قتل چه فرموده است ؟
21   گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود، محکوم به مرگ می باشد.

 22   اما من می گویم که حتی اگر نسبت به برادر خود خشمگین شوی و براو فریاد بزنی ، باید تو را محاکمه کرد؛ و اگر برادر خود را «ابله» خطاب کنی ، باید تو را به دادگاه برد؛ و اگر به دوستت ناسزا گویی ، سزایت آتش جهنم می باشد.

(متی 5 – 21و22)

4-     عیسی مسیح درباره زنا چه فرموده است ؟
27   گفته شده است که زنا مکن .

 28   ولی من می گویم که اگر حتی با نظر شهوت آلود به زنی نگاه کنی ، همان لحظه در دل خود با او زنا کرده ای

(متی 5 – 27و28)

5-     عیسی مسیح درباره طلاق چه فرموده است ؟
31   گفته شده است : اگر کسی می خواهد از دست زنش خلاص شود، کافی است طلاقنامه ای بنویسد وبه او بدهد.

 32   اما من می گویم هر که زن خود را بدون اینکه خیانتی از او دیده باشد، طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر کند، آن مرد مقصر است زیرا باعث شده زنش زنا کند؛ و مردی نیز که با این زن ازدواج کرده ، زناکار است .

 (متی 5 – 31و32)

6-     عیسی مسیح درباره قسم خوردن چه فرموده است ؟
33   باز گفته شده که قسم دروغ نخور و هرگاه به نام خدا قسم یاد کنی ، آن را وفا کن .

 34   اما من می گویم : هیچگاه قسم نخور، نه به آسمان که تخت خداست ،

 35   و نه به زمین که پای انداز اوست ، و نه به اورشلیم که شهر آن پادشاه بزرگ است ؛ به هیچیک از اینها سوگند یاد نکن .

 36   به سر خود نیز قسم مخور، زیرا قادر نیستی مویی را سفید یا سیاه گردانی .

 37   فقط بگو: «بلی» یا «نه». همین کافی است . اما اگر برای سخنی که می گویی ، قسم بخوری ، نشان می دهی که نیرنگی در کار است

 (متی 5 – 33و 37)

7-     عیسی مسیح درباره گذشت چه فرموده است ؟
38   گفته شده که اگر شخصی چشم کسی را کور کند، باید چشم او را نیز کور کرد و اگر دندان کسی را بشکند، باید دندانش را شکست .

 39   اما من می گویم که اگر کسی به تو زور گوید، با او مقاومت نکن ؛ حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند، گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن نیز سیلی بزند.

 40   اگر کسی تو را به دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بگیرد، عبای خود را نیز به او ببخش .

 41   اگر یک سرباز رومی به تو دستور دهد که باری را به مسافت یک میل حمل کنی ، تو دو میل حمل کن .

42   اگر کسی از تو چیزی خواست ، به او بده ؛ و اگر از تو قرض خواست ، او را دست خالی روانه نکن .

 (متی 5 – 38و42)

8-     عیسی مسیح درباره دوستی و دشمنی چه فرموده است ؟
43   شنیده اید که می گویند با دوستان خود دوست باش ، و با دشمنانت دشمن ؟

 44   اما من می گویم که دشمنان خود را دوست بدارید، و هر که شما را لعنت کند، برای او دعای برکت کنید؛ به آنانی که از شما نفرت دارند، نیکی کنید، و برای آنانی که به شما ناسزا می گویند و شما را آزار می دهند، دعای خیر نمایید

 45   اگر چنین کنید، فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود، زیرا او آفتاب خود را برهمه می تاباند، چه بر خوبان ، چه بر بدان ؛ باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان می باراند.

 46   اگر فقط آنانی را که شما را دوست می دارند، محبت کنید، چه برتری بر مردمان پست دارید، زیرا ایشان نیز چنین می کنند.

 47   اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید، با کافران چه فرقی دارید، زیرا اینان نیز چنین می کنند.

 48   پس شما کامل باشید، همانگونه که پدر آسمانی شما کامل است

 (متی 5 – 43و48)

9-     عیسی مسیح درباره انسانهای متظاهر چه فرموده است ؟
1   مراقب باشید که اعمال نیک خود را در انظار مردم انجام ندهید، تا شما را ببینند و تحسین کنند، زیرا در اینصورت نزد پدر آسمانی تان اجری نخواهید داشت .

 2   هرگاه به فقیری کمک می کنی ، مانند ریاکاران که در کنیسه و در بازار از خود تعریف می کنند تا مردم به آنها احترام بگذارند، دربارة کار نیک خود داد سخن سر نده ، چون به این ترتیب ، اجری را که می بایست از خدا بگیری ، از مردم گرفته ای .

 3   اما وقتی به کسی صدقه ای می دهی ، نگذار حتی دست چپت از کاری که دست راستت می کند، آگاه شود،

 4   تا نیکویی تو در نهان باشد. آنگاه پدر آسمانی که امور نهان را می بیند، تو را اجر خواهدداد.

 ( متی 6 – 1و4)

10 – عیسی مسیح درباره دعا چه فرموده است ؟

5   و اما درباره دعا. هرگاه دعا می کنی ، مانند ریاکاران نباش که دوست دارند در عبادتگاه ها یا در گوشه و کنار خیابانها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مومن نشان دهند. مطمئن باش اجری را که باید از خدا بگیرند، همین جا از مردم گرفته اند.

 6   اما تو هرگاه دعا می کنی ، در تنهایی و در خلوت دل ، پدر آسمانی را عبادت نما؛ و او که کارهای نهان تو را می بیند، به تو پاداش خواهد داد.

 7   وقتی دعا می کنید، مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی شناسند، وِردهای بی معنی تکرار نکنید. ایشان گمان می کنند که با تکرار زیاد، دعایشان مستجاب می شود.

 8   اما شما این را بیاد داشته باشید که پدرتان ، قبل از اینکه از او چیزی بخواهید، کاملا از نیازهای شما آگاه است .


(متی 6 – 5و8)

آمین


IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH