IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

عیسی مسیح راه نجات Jesus Christ, the living God
همانطوری که قوانین فیزیکی بر دنیا حاکم است، قوانین روحانی نیز بر ارتباط ما با خداوند حاکم است.

1 .  خداوند تورا دوست دارد و ترا آفرید تا او را شخصا بشناسی و با او معاشقه کنی و از این طریق او را جلال دهی.

خدا ما را دوست دارد.

زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه زندگی جاوید بیابد. انجیل یوحنا ۳: ۱۶

خداوند از ما می خواهد او را شخصا بشناسیم.

و زندگی جاوید از این راه به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای بشناسند. انجیل یوحنا ۳:۱۷

او به ما زندگی جدید و حیات ابدی می بخشد.

کسی که از آن مسیح می گردد، تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست ؛ او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است . ۲قرنتیان ۵: ۱۷

عیسی مسیح می فرماید: . . . من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. انجیل یوحنا ۱۰:۱۰

چرا عده زیادی از مردم از این حیات واقعی و دوستی با خدا محروم هستند؟

2 . انسان به خاطر طبیعت گناهکار خود نمی تواند از این دوستی برخوردار شود

چه کسی گناهکار است ؟

انسان آفریده شد تا با خداوند در رابطه و دوستی باشد. اما به علت خود خواهی وخواسته های خود، تصمیم گرفت به راه خویش برود و درنتیجه این رابطه و دوستی با خدا بهم خورد. کلام خدا این نافرمانی را که ریشه در تمایلات قلب انسان دارد، گناه می نامد.

نتیجة گناه چیست؟

   خداوند در کلام خود به ما میگوید که: "همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که خداوند انتظار دارد نرسیده است." رومیان ۲۳:۶

خداوند پاک و مقدس است و انسان گناهکار.

این شکل نشان می دهد که خداوند مقدس است و انسان گناهکار می باشد. شکاف بسیار بزرگی این دو را از هم جدا کرده است. فلشها نشان می دهد که انسان همیشه در تلاش بوده است تا به خداوند برسد. او این کار را با انجام دادن کارهای نیک، فرایض دینی و فلسفه می خواهد به انجام برساند ولی او شکست خورده است.

گام سوم نشان دهنده تنها راهی است که چگونه بر روی این شکاف پل زده شود.

3 .  عیسی مسیح تنها راه است

او به جای ما مرد.

اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم ، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. رومیان ۸:۵
عیسی مسیح از مرگ قیام کرد و امروز زنده است.

و به همین خاطر است که مسیح می تواند بگوید: . . . “راه منم ، راستی منم ، زندگی منم . هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر بوسیله من."  انجیل یوحنا ۶:۱۴

ما به خاطر گناهانمان به مرگ محکوم شدیم اما خدا یگانه پسرش عیسی مسیح را فرستاد تا به جای ما بر روی صلیب قربانی گناهان ما گردد. او بین ما و خدا پلی زد. به همین دلیل ما امروز می توانیم بخشش خداوند، زندگی جاوید، دوستی و رابطه ی شخصی با خدا را تجربه کنیم.

ولی دانستن این حقایق تنها کافی نیست...

4 . ما باید شخصا عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده و خداوندمان بپذیریم

ما باید درک کنیم که به خاطر نافرمانی و سرکشی در برابر خداوند محکوم شده ایم.

 به اینکه عیسی مسیح به طور کامل بهای گناهان ما را بر روی صلیب پرداخت کرده است ایمان آوریم و از او به خاطر بخشش گناهانمان سپاسگزاری کنیم.

اگر بخواهیم او را محبّت کنیم و از او فرمان پذیریم، باید از گناهانمان توبه کنیم. در این صورت است که می توانیم زندگی تازه ای را که او به ما هدیه میکند با او آغاز کنیم.

ما با گرفتن این تصمیم فرزند خدا می شویم.

  اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی ، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. انجیل یوحنا ۱۲:۱

عیسی مسیح می فرماید: «اکنون در مقابل در ایستاده در را می کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من.» مکاشفه ۲۰:۳

این دو دایره دو نوع زندگی را نشان می دهد.

۱. زندگی بدون عیسی مسیح

در این زندگی  نفس یا نیروی میل به گناه در مرکز زندگی قرار دارد و مسیح خارج از زندگی است.
چنین  شخصی به عیسی مسیح اعتماد ندارد. گناهانش بخشیده نشده، زندگیش دچار بحران است و بدون هدف می باشد چون نفس وی او را هدایت می کند.

این وضیعت را کتاب مقدس اینچنین برای ما شرح میدهد:

 در آن زمان ، شما کاملا جدا از مسیح زندگی می کردید و جزو قوم خدا نبودید و هیچیک از وعده های امیدبخش خدا شامل حال شما نمی شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید. افسسیان ۱۲:۲

۲. زندگی تحت هدایت مسیح

دراین نوع زندگی نفس توسط شخص ایماندار کنترل می شود و  عیسی مسیح در مرکز زندگی قرار دارد
چنین شخصی اعتماد خود را بر عیسی مسیح گذاشته است. گناهانش بخشیده شده و روزانه از محبّت خداوند لذت می برد.

این وضیعت تازه را کتاب مقدس اینگونه برای ما شرح میدهد:

پس چون بوسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بی گناه محسوب شده ایم ، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره مند هستیم . این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش راروی صلیب در راه ما فدا کرد. رومیان ۱:۵

آمین


IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

PASTOR JOHN SMITH