IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند درس دوازدهمیک مسیحی باید بداند درس دوازدهم

1-    قوم بنی اسرائیل چه مدت در مصر در اسارت زندگی می کرد ؟
مدت چهار صد و سی سال  
         
(خروج 12 – 40 و 41 )

2 – خداوند قوم بنی اسرائیل را برای خروج از مصر به سمت دریای سرخ به چه وسیله ای هدایت می کرد ؟

  در این سفر، خداوند ایشان را در روز بوسیله ستونی از ابر و در شب بوسیله ستونی از آتشهدایت 

میکرد. از این جهت هم در روز میتوانستند سفر کنند و هم در شب.  ستونهای ابر و آتش لحظهای از برابر آنها دور نمیشد.

 ( خروج 13 – 21 و 22 )

3 – اولین معجز ه موسی هنگام خروج از مصر چه بود ؟

شکافتن دریای سرخ

سپس موسی عصای خود را بطرف دریا دراز کرد و خداوند آب دریا را شکافت و از میان آب راهی
برای عبور بنیاسرائیل آماده ساخت. تمام شب نیز از مشرق باد سختی وزیدن گرفت و این راه راخشک کرد.

( خروج 14 – 21 )

4 – پس از معجزه دریای سرخ سه معجزه دیگر موسی برای قوم بنی اسرائیل را نام برده و آن را توضیح دهید ؟

1 – شیرین کردن آب تلخ  2 – نان و بلدرچین 3 – در آمدن آب از سخره

(خروج 15 و 16 و 17 )

5 – نام همسر موسی را بگوئید ؟

صفوره

6 – نام و معنی پسران موسی را بگوئید ؟

 نامهای‌ دو پسر موسی‌ جرشون‌ و الیعازر بود. (جرشون‌ به‌ معنی‌ غریب‌ است‌،) چون‌ به‌ هنگام‌ تولد
او، موسی‌ گفته‌ بود: من‌ در زمین‌ بیگانه‌، غریب‌ هستم‌. الیعازر هم‌ یعنی‌ (خدا یاور من‌ است‌ )، چون‌
موسی‌ هنگام‌ تولد او گفته‌ بود:  خدای‌ پدرم مرا یاری‌ کرد و مرا از شمشیر فرعون‌ نجات‌ داد.

( خروج 18 – 3 و 4 )

7 – سه عید بزر گ بنی اسرائیل را نام ببرید ؟

اول عید پسح (فطیر ) دوم عید هفته ها (حصاد ) و سوم  عید سایبانها ( جمع آوری )

8 – عید پسح را توضیح دهید ؟

1   همیشه‌ به‌ یاد داشته‌ باشید که‌ در ماه‌ ابیب‌، مراسم‌ عید پسح‌ را به‌ احترام‌ خداوند، خدایتان‌ بجا آورید، چون‌ در این‌ ماه‌ بود که‌ او شما راشبانه‌، از سرزمین‌ مصر بیرون‌ آورد.

 2   برای‌ عید پسح‌، شما باید یک‌ بره‌ یا یک‌ گاو در محلی‌ که‌ خداوند، خدایتان‌ بعنوان‌ عبادتگاه‌ خود برمی‌گزیند، برای‌ او قربانی‌ کنید.

 3   گوشت‌ قربانی‌ را با نان‌ خمیرمایه‌دار نخورید. هفت‌ روز نان‌ بدون‌ خمیرمایه‌ بخورید. این‌ نان‌یادگار 
سختیهای‌ شما در مصر و نیز یادگار روزی‌ است‌ که‌ با عجله‌ از مصر خارج‌ شدید. این‌ روز را در تمام‌ عمر خود به‌ خاطر داشته‌ باشید.

 4   مدت‌ هفت‌ روز اثری‌ از خمیرمایه‌ در خانه‌ شما نباشد و از گوشت‌ قربانی‌ پسح‌ تا صبح‌ روز بعد چیزی‌ باقی‌ نماند.

 5   قربانی‌ پِسَح‌ را فقط‌ باید در مکانی‌ که‌ خداوند، خدایتان‌ بعنوان‌ عبادتگاه‌ تعیین‌ می‌کند، ذبح‌ نمایید و نه‌ در جای‌ دیگری‌ از سرزمینی‌ که‌ او به‌ شما می‌دهد.

 6   قربانی‌ پسح‌ را هنگام‌ غروب‌ سرببرید، زیرا هنگامی‌ که‌ از مصر خارج‌ شدید، غروب‌ بود.

 7   گوشت‌ قربانی‌ را در همانجا بپزید و بخورید و صبح‌ روز بعد، راهی‌ خانه‌هایتان‌ بشوید.

 8   تمام‌ شش‌ روز بعد را هم‌ نان‌ فطیر بخورید. در روز هفتم‌، تمام‌ قوم‌ برای‌ عبادت‌ خداوند، خدای‌ خود جمع‌ شوند و هیچ‌ کار دیگری‌ نکنند.

(تثنیه 16 – 1 و 8 )

9 – عید هفته ها  را تو ضیح دهید ؟

9   هفت‌ هفته‌ پس‌ از شروع‌ فصل‌ درو،

 10   عید دیگری‌ در حضور خداوند، خدایتان‌ خواهید داشت‌ که‌ عید هفته‌ها خوانده‌ می‌شود. در این‌ عید هدیه‌ داوطلبانه‌ای‌ مطابق‌ برکتی‌ که‌ خداوند به‌ شما داده‌ است‌ نزد خداوند بیاورید.

 11   در این‌ عید با پسران‌ و دختران‌، غلامان‌ و کنیزان‌ خود در حضور خداوند شادی‌ کنید. فراموش‌ نکنید که‌ لاوی‌ها، غریبان‌، بیوه‌زنان‌ و یتیمان‌ شهرتان‌ را هم‌ دعوت‌ کنید تا در مراسم‌ جشن‌، در مکانی‌ که‌ خداوند بعنوان‌ عبادتگاه‌ خود تعیین‌ می‌کند، شرکت‌ کنند.

 12   این‌ دستور را حتماً بجا آورید، زیرا خود شما هم‌ در مصر برده‌ بوده‌اید.

(تثنیه 16 – 9 و 12 )

10  - عید سایبانها را توضیح دهید ؟

13   جشن‌ دیگر، عید سایبانهاست‌ که‌ باید به‌ مدت‌ هفت‌ روز در پایان‌ فصل‌ درو، پس‌ از اینکه‌ خرمن‌ خود را کوبیدید و آب‌ انگورتان‌ را گرفتید، برگزار کنید.

 14   دراین‌ عید به‌ اتفاق‌ پسران‌ و دختران‌، غلامان‌ و کنیزان‌ خود شادی‌ نمایید. فراموش‌ نکنید که‌ لاویها، غریبان‌، یتیمان‌ و بیوه‌ زنان‌ شهر خود را نیز دعوت‌ کنید.

 15   این‌ عید را در محلی‌ که‌ خداوند تعیین‌ خواهد کرد به‌ مدت‌ هفت‌ روز برای‌ او برگزار کنید. در این‌ عید شادی‌ کنید، زیرا خداوند محصول‌ و دسترنج‌ شما را برکت‌ داده‌ است‌.

 16   مردان‌ اسرائیلی‌ باید سه‌ بار در سال‌ در حضور خداوند، خدایشان‌ در محلی‌ که‌ خداوند تعیین‌ خواهد کرد بخاطر این‌ سه‌ عید حاضر شوند: عید پسح‌، عید هفته‌ها و عید سایبانها. در هر کدام‌ از این‌ اعیاد، هدایایی‌ برای‌ خداوند بیاورید.

 17   تا جایی‌ که‌ از دستتان‌ برمی‌آید به‌ نسبت‌ برکتی‌ که‌ از خداوند یافته‌اید هدیه‌ بدهید.


 (تثنیه 16 – 13 و 17 )

آمین


IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

PASTOR JOHN SMITH