IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند! درس اولیک مسیحی باید بداند!
1-    بزرگترین دستور خداوند چیست ؟
خداوند را که خدای توست با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش . این اولین و مهمترین دستور خداست.
دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست میداری.
تمام احکام خدا و انبیا در این دو حکم خلاصه می شود و اگر شما این دو را انجام دهید در واقع همه را انجام داده اید. (متی 22-  37و40  صفحه 922)

2-    عیسی مسیح در مورد روز داوری چه گفت؟
31 هنگامی که من، مسیح موعود، با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت باشکوه خود خواهم نشست. 32 سپس تمام قومهای روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همان طور که یک چوپان، گوسفندان را از بزها جدا می کند؛ 33 گوسفندها را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم . 34 آنگاه بعنوان پادشاه، به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت:بیایید ای عزیزان پدرم ! بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. 35 زیرا وقتی من گرسنه بودم، شما به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، مرا به خانة تان بردید؛ 36 برهنه بودم، به من لباس دادید؛ بیمار و زندانی بودم، به عیادتم آمدید. 37 نیکوکاران در پاسخ خواهند گفت:خداوندا، کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم ؟ کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم ؟ 38 کی غریب بودید تا شما را به منزل ببریم یا برهنه بودید تا لباس بپوشانیم ؟ 39 کی بیمار یا زندانی بودید تا به ملاقات شما بیاییم ؟ 40 آنگاه به ایشان خواهم گفت:وقتی این خدمتها را به کوچکترین برادران من می کردید، در واقع به من می نمودید. 41 سپس بکسانی که درطرف چپ من قرار دارند، خواهم گفت:ای لعنت شده هااز اینجا بروید وبه آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است. 42 زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک ندادید؛ تشنه بودم و بمن آب ندادید؛ 43 غریب بودم و بمن جا ندادید؛ برهنه بودم و مرا نپوشانیدید؛ بیمار و زندانی بودم و شما به ملاقاتم نیامدید. 44 جواب خواهند داد:خداوندا، کی شما گرسنه و تشنه یا غریب و برهنه یا بیمار و زندانی بودید تا خدمتی به شما بکنیم ؟ 45 در جواب خواهم گفت:وقتی به کوچکترین برادران من کمک نکردید، در واقع به من کمک نکردید. 46 و این اشخاص به کیفر ابدی می رسند، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. (متی 25 – 31و46 صفحه926)

3-    عیسی مسیح در چه موقع از روز جان سپرد توضیح دهید؟
45 آن روز، از ظهر تا سه بعد از ظهر، تمام دنیا تاریک شد. 46 نزدیک به ساعت سه، عیسی فریاد زده، گفت:«ایلی ایلی لَما سَبَقتَنی»، یعنی «خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشته ای ؟» 47 بعضی که آنجا ایستاده بودند، تصور کردند که الیاس نبی را صدا می زند. 48 یکی از آنان دوید و ظرفی از شراب ترشیده را بر سر یک چوب گذاشت و نزدیک دهان او برد تا بنوشد. 49 ولی دیگران گفتند: کاری نداشته باش ! بگذار ببینیم آیا الیاس می آید او را نجات دهد یا نه ؟ 50 آنگاه عیسی فریاد بلند دیگری برآورد و جان سپرد.(متی27 – 45و50 صفحه 931)

4-    هنگامی که عیسی مسیح را مصلوب کردند بالای سر او چه نوشته شده بود شرح دهید ؟
19   پیلاطوس دستور داد در بالای صلیب او نوشته ای نصب کنند که روی آن نوشته شده بود: “عیسای ناصری ، پادشاه یهود.”20   بسیاری آن نوشته را که به زبان آرامی ، رومی و یونانی بود خواندند، چون جایی که عیسی را مصلوب کردند، نزدیک شهر بود. 21   پس ، سران کاهنان به پیلاطوس گفتند: “این نوشته را عوض کنید و بجای "پادشاه یهود" بنویسید: "او گفت که من پادشاه یهود هستم ."“22   پیلاطوس جواب داد: “آنچه نوشته ام ، نوشته ام و تغییر نخواهد کرد.”(یوحنا19- 19و22  صفحه 1032 )

5-    شما بعنوان یک مسیحی چه وظیفه ای دارید؟
32   اگر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او نزد پدر اسمانی خود تعریف خواهم نمود. 33   ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند، من هم نزد پدر اسمانی خود، او را رد خواهم نمود.(متی 10- 32و33 صفحه 904)

19   پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛ 20   و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام ، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم ! (متی 28- 19و20  صفحه 932 )
آمین

IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH