IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

من چطور می توانم فرزند خدا شوم؟من چطور می توانم فرزند خدا شوم؟
How can I become a child of God?

عیسی مسیح به تمام کسانی که به او ایمان آورند این فرصت را داد که فرزندان خدا گردند.
(یوحنا 3_3 صفحه 1008)   (John3:3)

وقتی انسانی به دنیا می اید طبیعت گناه را که از بی اطاعتی ادم در باغ عدن شروع شد به ارث می برد. هیچکس لازم نیست به یک بچه گناه کردن را یاد بدهد. او خود به طور طبیعی خواسته های اشتباهش را پیروی می کند که به گناهانی مثل دروغ دزدی و تنفر می انجامد. او بجای اینکه فرزند خدا باشد فرزند بی اطاعتی و غضب است .
روزگاری ما نیز بعلت گناهها و خطاهایمان مورد لعنت خدا قرارداشتیم  و محکوم به مرگ ابدی بودیم. ما هم مانند دیگران غرق در گناه بودیم و شیطان را اطاعت می کردیم . شیطانی که رییس نیروهای پلید است و هم اکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند انها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات نا پاک ما بود . ما اسیر هوسها و افکار کثیف خود بودیم. و دست به هر کار زشتی می زدیم . ما با همین طبیعت سر کش به دنیا امدیم ودرست مانند بندگان شیطان زیر خشم و غضب خدا بودیم (افسسیان 2 :1و3صفحه1146  )  (Ephesians2:1_3)


ما برای تولد تازه باید عیسی مسیح را دریافت کنیم

او به تمام کسانی که به او (مسیح )ایمان اورند این حق را داد که فرزندان خدا گردند بلی فقط کافی بود که به او ایمان  آورند تا نجات یابند. (یوحنا 1_ 12 صفحه 1005)   (John 1_12)

این اشخاص تولدی تازه یافتند نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های ادمی است بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود (یوحنا 1_13 صفحه 1005)  (John 1_13)
این دو ایه به طور واضح بیان می کند که چطور می توان فرزند خدا شد.

همانطور که ما در تولد طبیعی خود نقشی نداشتیم همانطور هم نمی توانیم با انجام اعمال خوب خود را در خانواده الهی متولد کنیم . (افسسیان2_8و9 صفحه1146)  (Ephesians2:8_9)

یک کودک وقتی که بزرگ می شود شبیه والدینش می گردد. به همین ترتیب خدا می خواهد که فرزندانش بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شوند . کسانی که در گناه بسر می برند با اعمال خود نشان می دهند  که بندگی شیطان را می کنند .زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به گناه آلوده کرد تا به امروز گناه میکند. اما فرزند خدا امد تا اعمال شیطان را باطل سازد . هر که به خانواده خدا ملحق می شود و فرزند خدا می گردد به راه گناه نمی رود . زیرا او از طبیعت و حیات الهی بر خوردار می شود و با تمام وجود سعی می کند گناه نکند . زیرا در او زندگی تازه ای شکل گرفته است که از خدا جریان می یابد و اینگونه می توان فهمید چه کسی فرزند خدا و چه کسی فرزند شیطان است . (1 یوحنا3_7و10 صفحه 1220)  (1John3_7-10)
کسانیکه مرتب در گناه می مانند و از گناه لذت می برند بدون انکه مسیح و کلام او را اطاعت کنند هیچوقت تولد تازه نداشته اند.عیسی مسیح در مورد چنین افرادی گفته اند
(یوحنا8_44 صفحه1018)    (John8_44)

فرزندان خدا اشتیاقی به گناه ندارند بلکه اشتیاق دارند پدر آسمانیشان را بشناسند او را محبت کنند و او را جلال دهند.
پاداش فرزند خدا بودن بسیار است . بعنوان فرزند خدا ما جزئی از خانواده خدا (کلیسا )هستیم که به ما وعده خانه ای در بهشت داده شده است
(افسسیان2_19 صفحه 1147) (Ephesians2-19)
(1پطروس1_3و6 صفحه 1208 )  (1peter3-6)
(رومیان 8 _15 صفحه  1087) (Romans8-15)

فقط کسانی عیسی مسیح را دریافت می کنند که ابتدا از گناهان توبه کنند وایمان بیاورند نه اینکه  فقط در باره او بدانند بلکه به او برای نجاتشان تکیه کرده و او را اطاعت کنند عیسی مسیح همه  کسانی را که به او ایمان آورند رهبری  می کند و همه کسانی که او را رد می کنند داوری می نماید .


آمین 


IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH