IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند درس نهمیک مسیحی باید بداند درس نهم

1 – معنی اسرائیل چیست وخداوند این لقب را به چه کسی داد ؟

اسرائیل به معنای (سرباز خدا ) یا کسی که با خدا مجاهده می کند و نصرت می یابد است . و این لقب را 

خداوند به یعغوب داد

2 – یوسف که بود ؟

یوسسف فرزند یعغوب شخص پاک و شریفی بود که در زمان یکی از فراعنه مصر به مقام سلطنت ارتقا داده 

شد و گزارش زندگی او بعنوان نمونه برجسته ای از قدرت خدا قلمداد می شود

3 – ابراهیم که بود ؟

ابراهیم پدر ایمانداران جهان است . او اولین کسی است که عبری و نبی خوانده شد . او به خدا ایمان آورد و 

این برای او عدالت محسوب شد . او مردی بسیار دولتمند و متشخص بود که خاندانش را که خدایان متعدد را 

عبادت می کردند ترک کرد و بعد از مسافرتی طولانی در سرزمین کنعان  ساکن شد.

4 – شغل اسحاق چه بود و چگونه شخصیتی داشت ؟

اسحاق کشاورز موفقی بود که صد چندان از زمین برداشت نمود . او مطیع و فرمانبردار خداوند و والدینش بود .
5 – خداوند از نوح خواست که چگونه کشتی ای بسازد ؟

14   «اما تو، ای‌ نوح‌، با چوب‌ درخت‌ سرو یک‌ کشتی‌ بساز و در آن‌ اتاقهایی‌ درست‌ کن‌. درزها و 

شکافهای‌ کشتی‌ را با قیر بپوشان‌.

 15   آن‌ را طوری‌ بساز که‌ طولش‌ سیصد ذراع‌، عرضش‌ پنجاه ذراع‌ و ارتفاع‌ آن‌ سی ذراع‌ باشد.

 16   یک‌ ذراع‌ پایین‌تر از سقف‌، پنجره‌ای‌ برای‌ روشنایی‌ کشتی‌ بساز. در داخل‌ آن‌ سه‌ طبقه‌ بنا کن‌ و در

 ورودی‌ کشتی‌ را در پهلوی‌ آن‌ بگذار.»

(پیدایش 6 – 14 و 6 )

6 – هنگامی که طوفان شروع شد نو چند ساله بود ؟

ششصد ساله بود

6   وقتی‌ که‌ آن‌ طوفان‌ عظیم‌ بر زمین‌ آمد، نوح‌ ششصد ساله‌ بود.

( پیدایش 7 – 6 )

7 – خداوند با نوح چگونه عهدی بست ؟

1   خدا، نوح‌ و پسرانش‌ را برکت‌ داد وبه‌ ایشان‌ فرمود: «بارور و زیاد شوید و زمین‌ را پُر سازید.

 2   همه‌ حیوانات‌ و خزندگان‌ زمین‌، پرندگان‌ هوا و ماهیان‌ دریا از شما خواهند ترسید،

 3   زیرا همه‌ آنها را زیر سلطه‌ شما قرار داده‌ام‌ و شما می‌توانید علاوه‌ بر غلات‌ و سبزیجات‌، از گوشت‌ آنها نیز برای‌ خوراک‌ استفاده‌ کنید.

 4   اما گوشت‌ را با خونش‌ که‌ بدان‌ حیات‌ می‌بخشد نخورید.

 5   کُشتن‌ انسان‌ جایز نیست‌، زیرا انسان‌ شبیه‌ خدا آفریده‌ شده‌ است‌. هر حیوانی‌ که‌ انسانی‌ را بکُشد باید کشته‌ شود.

 6   هر انسانی‌ هم‌ که‌ انسان‌ دیگری‌ را به‌ قتل‌ برساند، باید به‌ دست‌ انسان‌ کشته‌ شود.

 7   و اما شما، فرزندان‌ زیاد تولید کنید و زمین‌ را پُر سازید.»

 8   سپس‌ خدا به‌ نوح‌ و پسرانش‌ فرمود:

 9   «من‌ با شما و با نسلهای‌ آینده‌ شما و حتی‌ با تمام‌ حیوانات‌، پرندگان‌ و خزندگان‌ عهد می‌بندم‌

 10   که‌ بعد از این‌ هرگز موجودات‌ زنده‌ را بوسیله‌ طوفان‌ هلاک‌ نکنم‌

 11   و زمین‌ را نیز دیگر بر اثر طوفان‌ خراب‌ ننمایم‌.

( پیدایش  9 – 1و11 )

8 – نشانه عهد خداوند با نوح چه بود ؟

16   آری‌، رنگین‌ کمان‌ نشانه‌ عهد من‌ است

 (پیدایش 9 – 16 )

9 – پس از طوفان نوح به چه کاری مشغول شد ؟

کشاورزی

10 – نوح در چه سنی از دنیا رفت ؟


در سن 950 سالگی


Rev John Smith