IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند ! درس سوم
یک مسیحی اید بداند درس سوم

1 – عیسی مسیح توسط چه شخصی و در کجا تعمید گرفت ؟

13 در آن زمان ، عیسی از ایالت جلیل بسوی رود اردن به راه افتاد تا در آنجا از یحیی تعمید گیرد.
( متی 3-13 صفحه 895 )


2- عیسی مسیح چرا تعمید گرفت ؟

15   اما عیسی گفت : «مرا تعمید بده زیرا اینچنین ، حکم خدا را بجا می آوریم .» پس یحیی او را تعمید داد.(متی3-15 صفحه 895)


3- زمانی که عیسی مسیح تعمید گرفت درآن لحظه چه اتفاقی افتاد ؟

16   پس از تعمید، در همان لحظه که عیسی از آب بیرون می آمد، آسمان باز شد و یحیی روح خدا را دید که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار گرفت .(متی3-16 صفحه 895)

4- در لحظه تعمید عیسی مسیح چه ندایی از آسمان آمد ؟

17   آنگاه ندایی از آسمان در رسید که «این فرزند عزیز من است که از او خشنودم .»
(متی3 -17 صفحه 895)

5- چه چیزی عیسی مسیح را به بیابان برد و چرا؟

1آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند.
 (متی 4-1 صفحه 895)

6- عیسی مسیح چه مدت در بیابان بود و چه می کرد ؟

2   عیسی در آن زمان ، برای مدت چهل شبانه روز روزه گرفت .
(متی4- 2 صفحه 895)

7- شیطان چند در خواست از عیسی مسیح کرد وعیسی مسیح در پاسخ چه کرد  آن را توضیح دهید ؟
سه درخواست

3   در این حال شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کرد و گفت : «اگر این سنگها را تبدیل به نان کنی ، ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هستی.»

 4   اما عیسی به او فرمود: «نه ، من چنین نخواهم کرد، زیرا کتاب آسمانی می فرماید نان نمی تواند روح انسان را سیر کند؛ بلکه فقط کلام خداست که می تواند نیاز درونی او را برآورده سازد.»

 5   سپس شیطان او را به شهر اورشلیم برد و بر روی بام خانه خدا قرار داد،

 6   و به او گفت : «خود را از اینجا بینداز و ثابت کن که فرزند خدا هستی ؛ چون کتاب آسمانی می فرماید: خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا تو را از خطر حفظ کنند... آنها نخواهند گذاشت که حتی پایت به سنگ بخورد.»

 7   عیسی جواب داد: «بلی ، ولی همان کتاب نیز می فرماید که خداوند را بی جهت آزمایش مکن.»

 8   سپس شیطان او را به قله کوه بسیار بلندی برد و تمام ممالک جهان ، و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد،

 9   و گفت : «اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی ، همه اینها را به تو می بخشم.»

 10   عیسی به او گفت : «دور شو ای شیطان ! کتاب مقدس می فرماید: فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن.»

 11   آنگاه شیطان دور شد و فرشتگان آمدند و عیسی را خدمت کردند.

(متی4- 3و11 صفحه 896)

8 – عیسی میسح بشارت خود را از کجا آغاز کرد و به مردم چه می گفت ؟

13   پس از مدتی ، از آنجا به بندر کفرناحوم رفت که در کرانه دریاچه جلیل و نزدیک زبولون و نفتالی واقع است . (متی 4 – 13 صفحه 896)

17   عیسی از آن روز به بعد، به اعلام پیغام خدا پرداخت و می گفت : «از گناهان خودتوبه نمایید و نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک شده است.» (متی 4 – 17 صفحه 896)

9- اولین شاگردان عیسی مسیح چه نام داشتند و شغلشان چه بود ؟

18   روزی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می زد که «شمعون پطرس» و برادرش «اندریاس» را دید که سوار بر قایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته بودند، زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود.

(متی 4 – 18 صفحه 896)

10 – عیسی مسیح به آنها چه گفت ؟

19   عیسی ایشان را خوانده ، گفت : «بدنبال من بیایید و من به شما نشان می دهم که چگونه مردم را برای خدا صید کنید.»

(متی 4 – 19 صفحه 896 )


IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH