IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند! درس دومیک مسیحی باید بداند
درس دوم

1-     عیسی مسیح چگونه متولد شد آن را توضیح دهید؟
(متی1-18و25  صفحه 893)

18   واقعه تولد عیسی مسیح به این شرح است : مریم ، مادر عیسی که در عقد یوسف بود، قبل از ازدواج با او، بوسیله روح القدس آبستن شد.

 19   یوسف که سخت پای بند اصول اخلاق بود، بر آن شد که نامزدی خود را بهم بزند، اما درنظر داشت این کار را در خفا انجام دهد تا مبادا مریم بی آبرو شود.

 20   او غرق در اینگونه افکار بود که بخواب رفت . در خواب فرشته ای را دید که به او گفت : «یوسف ،پسر داود، از ازدواج با مریم نگران نباش . کودکی که در رَحِم اوست ، از روح القدس است .

 21   او پسری خواهد زایید، و تو نام او را عیسی (یعنی نجات دهنده) خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید.»

 22   و این همان پیغامی است که خداوند قرنها قبل به زبان نبی خود «اشعیا» فرموده بود:

 23   «بنگرید! دختری باکره آبستن خواهد شد و پسری بدنیا خواهد آورد، و او را عمانوئیل خواهند نامید.» (عمانوئیل بزبان عبری به معنی «خدا با ما» است .)

 24   چون یوسف بیدار شد، طبق دستور فرشته عمل کرد و مریم را به خانه اش آورد تا همسر او باشد؛

 25   اما با او همبستر نشد تا وقتی که او پسرش را بدنیا آورد؛ و یوسف او را «عیسی» نام نهاد.


2-     عیسی مسیح در زمان حکومت چه کسی و در کجا متولد شد؟
(متی2-1 صفحه894)

     1 عیسی در زمان سلطنت «هیرودیس»، در شهر «بیت لحم» یهودیه بدنیا آمد.

3-     سه پیشگویی از عهد عتیق کتاب مقدس در مورد تولد عیسی مسیح را بگویید؟
(اشعیا 7-14 صفحه 646)

14   حال‌ که‌ چنین‌ است‌ خداوند خودش‌ علامتی‌ به‌ شما خواهد داد. آن‌ علامت‌ این‌ است‌ که‌ باکره‌ای‌ حامله‌ شده‌، پسری‌ بدنیا خواهد آورد و نامش‌ را عمانوئیل‌ خواهد گذاشت‌.

(ارمیا 31-15 صفحه 730)

15   خداوند می‌فرماید: «در شهر رامه‌ صدایی‌ شنیده‌ می‌شود، صدای‌ آه‌ و ناله‌ای‌ تلخ‌؛ راحیل‌ برای‌ فرزندان‌ از دست‌ رفته‌اش‌ گریه‌ می‌کند و تسلی‌ نمی‌یابد.

(میکاه 5-2 صفحه 861)

2   خداوند می فرماید: « ای بیت لحم افراته، هر چند که در یهودا روستای کوچکی بیش نیستی با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.»

4-     عیسی مسیح پس از تولد در کجا زندگی کرد آن را شرح دهید؟
(متی 2_13و 15 صفحه 894)

13   پس از رفتن ستاره شناسان ، فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت : «برخیز و کودک و مادرش را برداشته ، به مصر فرار کن ، و همانجا بمان تا تو را خبر دهم ؛ زیرا هیرودیس پادشاه می خواهد کودک را به قتل برساند.»

 14   یوسف همان شب مریم و کودک را برداشت و بسوی مصر رفت ،

 15   و تا زمان مرگ هیرودیس در آنجا ماند. یکی از انبیاء قرنها پیش درباره این موضوع پیشگویی کرده و گفته بود: «پسر خود را از مصر فرا خواندم .

5-عیسی و عمانوئیل و مسیح به چه معنا است؟

عیسی یعنی نجات دهنده. عیمانوئیل یعنی خدا با ما است . مسیح یعنی مسح شده انتخاب شده.

6-عیسی مسیح پس از بازگشت از مصر در کجا ساکن شد؟

در ایالت جلیل در شهر ناصره ساکن شد

7-یحیی تعمید دهنده در مورد آمدن عیسی مسیح چه می گفت؟

(متی3 – 11و 12 صفحه 895)

11   من آنانی را که از گناهانشان توبه می کنند با آب غسل تعمید می دهم ، اما شخص دیگری خواهد آمد که مقامش بسیار برتر از من است ، آنقدر که من لیاقت ندارم کفشهایش را پیش پایش بگذارم . او شما را با روح القدس و آتش الهی تعمید خواهد داد. 12   او کاه را از گندم جدا کرده ، آن را در آتشی خاموش نشدنی خواهد سوزاند؛ اما گندم را در انبار جمع خواهد نمود.»

آمین

IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH