IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

پسر یگانه پدر ,عیسی ناصری را بهتر بشناسیمعیسی مسیح کیست؟

عیسی اسامی و لغب های بسیار دارد. نام (عیسی) یعنی (کسی که نجات می دهد). ما معمولا لقب(مسیح)را با نام او اضافه می کنیم . واژه (مسیح) از واژه عبری (ماشیخ) گرفته شده است. (مسیح) یا (ماشیخ) به معنی (مسح شده) یا (کسی که خدا او را برای خدمت مسح کرده) می باشد.
زمانی که عیسی چشم به جهان گشود یهودیان چند صد سال بود که در انتظار ان شخص (مسح شده) بودند. اشعیای نبی در مورد ماشیخ موعود نوشته بود که او کسی است که گناهان وغمهای انسانها را بر خود می گیرد
(اشعیا53_1و12 صفحه685)
او نوشته بود که مسیح حتی خدای قدیرو پدر سرمدی وسرور سلامتی خوانده خواهد شد.
(اشعیا52_6و9 صفحه684)

انان اعتقاد نداشتند که ماشیخ موعود پسر خدا خواهد بود که باید همانند یک انسان بر زمین بیاید و اینکه بر صلیب بمیرد.
اصطلاحات (پسر خدا)و(پسر انسان) اصطلاحات دیگری هستند که در مورد عیسی به کار گرفته شده اند.
(مرقس2_10 صفحه935) و (یوحنا 1_14و18و34 صفحه1005)و(یوحنا5_25و27 صفحه1012)
واژه پسر خدا معمولا بر الوهیت عیسی تاکید کرده است و واژه پسر انسان معمولا بر نقش او به عنوان مسیح.در عهد عتیق مسیح(پسر انسان ) نامیده شده است(دانیال7_13و14صفحه 823)
اگر چه این مسیح یا(پسر انسان) از اسمان نازل می شد و پرستشی را که شایسته خدا بود برای خویشتن می پذیرفت
اما عیسی در طول زندگی بشری خود هر گاه که واژه (پسر انسان) را به کار می گیرد بر انسانیت خود تاکید دارد
(متی8_20 صفحه901) (متی11_19 صفحه905) (متی17_22و23 صفحه915)
این واژه ها در (متی26_63و65 صفحه929) به شکل مترادف و هم معنی به کار رفته اند.
ما باید در مورد عیسی مسیح دو موضوع را مد نظر داشته باشیم : نخست ان که وی کاملا انسان است  دوم ان که او کاملا خدا نیز هست. او هم انسان است و هم خدا(رومیان1_3و4 صفحه1078)

عیسی خدا است

عیسی از خصوصیاتی الهی برخوردار است. او موجودی ازلی است که همواره خدا بوده است
(یوحنا1_1و2 صفحه1005) و (یوحنا17_1و5 صفحه1030)
عیسی در افرنیش جهان نقش داشته است(یوحنا1_3 صفحه1005)و(کولسیان1_16و17 صفحه1159)
(عبرانیان1_2 صفحه1186)
خدا در عیسی بوده وعیسی در خدا(یوحنا1_10 صفحه1005)
(یوحنا17_21و23 صفحه1031)عیسی پسر یگانه یا نخست زاده خدا خوانده شد است
(یوحنا3_16و18 صفحه1008)و (کولسیان1_15و18صفحه1158)و(عبرانیان1_6 صفحه1186)
کتاب مقدس به شکل مشخص خاطر نشان می سازد که عیسی پدر را به ما نشان داده است
(یوحنا1_18 صفحه 1005)و (یوحنا14_9 صفحه1027) و نیز این که او صورت خدای نادیده
(کولسیان1_15 صفحه1158) و خاتم جوهر خدا است (عبرانیان1_3 صفحه1186)کتاب مقدس همچنین خاطر نشان می سازدکه عیسی با خدا یکی است(یوحنا10_30 صفحه1021)و (یوحنا17_11و22 صفحه1030)
وبا او برابر است(فیلیپیان2_6 صفحه1154) در واقع کتاب مقدس صریحا اعلام می کند که عیسی خدا است
(یوحنا1 صفحه 1005) عیسی فقط از بخشی از الوهیت بر خوردار نیست بلکه پری الوهیت در او ساکن است (کولسیان1_19 صفحه1159)و (کولسیان2_9صفحه1160) او کاملا خدا است.

عیسی انسان است

اما در عین حال عیسی کاملا انسان است. اگر چه نطفه او توسط روح القدس بسته شد اما او مادری داشت که انسان بود و به عنوان یک کودک قدم بدین جهان گذاشت (متی1_20 صفحه894)و(لوقا1_34و35 صفحه960)اگر چه عیسی خدا بود اما به شباهت مردمان شد(فیلیپیان2_7 صفحه1154)انسانها می توانستند او را ببینند و لمس کنند
(اول یوحنا1_1و2 صفحه1218) او همانند انسانهای دیگر خسته و گرسنه می شد وهمچون دیگر انسانها می گریست
عیسی ازموده شده در هر چیز به مثال ما است(عبرانیان4_15 صفحه1189) همانند ما عیسی نیز در مواردی که خدا اینده را بر او مکشوف نمی ساخت اطلاعی از اینده نداشت(مرقس13_32 صفحه953)
اعتقاد به این موضوع که عیسی انسان شد اهمیتی حیاتی دارد. یوحنا موضوع را ازمونی می داند برای تشخیص کسانی که روح خدا را دارند از انانی که او را ندارند او می گوید که انبیای دروغین و فریبکار این موضوع را انکار می کنند که عیسی در جسم ظاهر شد(اول یوحنا4_1و2 صفحه1221)

بدعت هایی در مورد عیسی

کلیسا از همان ابتدای تاریخ خود با اشخاصی روبرو شد که اموزه های نادرستی را در مورد عیسی تعلیم می دادند. حتی امروزه نیز اشخاصی هستند که با پیروی از تعالیم نادرست در مورد عیسی در طریق گمراهی گام بر می دارند. این تعالیم نادرست را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد.
1.نخستین گروه از تعالیم نادرست این دیدگاه را مطرح می کنند که عیسی صرفا یک انسان بود وبه هیچ وجه خدا نبود.کسانی که چنین دیدگاهی دارند معتقدند که عیسی معلم بزگ اخلاق بود و خدا نیز اورا تایید فرمود اما خدا بودن عیسی را انکار می کنند.
2.دومین گروه از تعالیم نادرست در نقطه مقابل تعلیم فوق قرار دارد یعنی این دیدگاه را مطرح می سازد که عیسی خدا بود اما انسان نبود برخی از پیروان این گروه می گویند که عیسی تنها روح بود و بدنی همانند انسانهای دیگر نداشت .برخی دیگر می گویند که روح عیسی روح یک انسان نبود بلکه او فقط دارای روح خدا بود که در یک بدن انسانی ساکن شده بود. اما این دیدگاه نیز نادرست است زیرا عیسی انسانی کامل بود که هم دارای بدنی انسانی و هم دارای روح انسانی بود(عبرانیان2_17و18 صفحه1187)
3.سومین گروه از تعالیم نادرست این است که عیسی از الوهیت برخوردار بود اما این الوهیت در مرتبه ای پایینتر از خدای پدر قرار داشت.کسانی که چنین دیدگاهی دارند بر این عقیده اند که بدن ناپاک و گناه الود استلذا خدای پاک هرگز در بدن انسانی ظاهر نمی شود.بنابر این پیروان این گروه معتقدند که عیسی از لحاظ الوهیت در مرتبه ای پایینتر از خدا قرار داشت اما خود خدا نبود این گروه (که نمی توان انان را مسیحیان واقعی دانست)به ایاتی اشاره می کنند که در انها عیسی گفته که پدر از وی بزرگتر است(یوحنا14_28 صفحه1027)درست است که عیسی در این ایات پدر را بزرگتر از خود می داند اما علتش این است که او در دوره زندگی بشری خود در جسم انسانی بود و برای کار خاص امده بود . در ایات دیگر عیسی می گوید (من و پدر یکی هستیم) (یوحنا10_30 صفحه1021)
(کسی که مرا دید پدر را دیده است)(یوحنا14_9 صفحه1027 )یوحنا با صراحت می گوید که عیسی در ابتدا نزد خدا بود و او خدا بود(یوحنا1_1 صفحه 1005) بنابر این همانگونه که در سطور فوق دیدیم عیسی کاملا خدا و کاملا انسان بود.

عمل عیسی مسیح

عیسی هم افریننده جهان است و هم نگاهدارنده ان (کولسیان1_3و10 صفحه1158)و (کولسیان1_16و17 صفحه 1158)و (عبرانیان1_2و3 صفحه1186)عیسی در اسمان نماند بلکه جلالی را که در انجا داشت ترک کرد
(یوحنا 17_1و5 صفحه1030)و انسان شد. برای تجسم عیسی به عنوان انسان دو دلیل مهم وجود دارد.
دلیل نخست برای تجسم وی این است که هنگامی که ما به عیسی می نگریم می توانیم  ببینیم  که خدا چگونه است.هیچکس تاکنون خدا را ندیده است (یوحنا6_46 صفحه1014) اما عیسی پدر را به ما نشان داده است
(یوحنا 12_45 صفحه1025) و(یوحنا 14_7و9 صفحه1027) برای مثال ما با نگریستن به عیسی و  توجه به انچه که وی گفت و انجام داد نه تنها می توانیم  از این موضوع اکاه شویم که خدای پدر نیکو و پر محبت است و گناهان ما را امرزیده است بلکه همچنین در می یابیم که او به همه نیازها و مسائل ما توجه دارد.
دومین دلیل برای تجسم عیسی مرگ و قیام او برای نجات ماست کتاب مقدس از عیسی به عنوان کسی سخن می گوید که به خاطر ما فدا شد یعنی کسی که جان خود را فدا کرد تا ما را از گناه و لعنت ان رهایی بخشد .
(مرقس 10_45 صفحه949) و (غلاطیان3_13صفحه 1140) عیسی بهای ازادی ما را با نقره ویا طلا نپرداخت بلکه با خون گران قدر خودش(اول پطرس1_18و19 صفحه1209)کفاره او ما را از قدرت ظلمت رهانیده  به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت(کولسیان1_13و14 صفحه 1158)
خدای مقدس باید گناه را رد کرده ان را مجازات کند. اما عیسی با مرگ خود بر صلیب گناهان ما و مجازات ان را بر خود گرفت. به همین دلیل است که گفته شده عیسی کفاره ما است بدین معنی که او خواسته های بر حق خدایی مقدس را بر اورده ساخت(رومیان3_25 صفحه 1081)و (اول یوحنا 2_2 صفحه1218).
کفاره مسیح این امکان را به خدا داد تا گناهکاران را بیامرزد و در عین حال مقدس باقی بماند . زیرا وی به جای نادیده گرفتن گناه ان را مجازات کرد . ما به خاطر گناهانمان از خدا جدا بودیم اما خدا ما را به واسطه عیسی مسیح (دوم قرنتیان 5_18 صفحه 1127) و خون او (رومیان 5_1 صفحه 1083)
(رومیان5_9و11 صفحه1083) و (کولسیان1_20و22 صفحه1159) با خود مصالحه داده است.
با مرگ عیسی بر روی صلیب و ریخته شدن خون وی ما امرزش گناهان را به دست می اوریم نه بدین معنی که خدا گناهان ما را نادیده میگیرد بلکه اینکه گناهان ما را بر می دارد (کولسیان2_13و14 صفحه 1160)
(عبرانیان10_17صفحه1195) و ما را پاک می سازد (عبرانیان9_14و22 صفحه 1194)و (اول یوحنا 1_7و9 صفحه 1218) با مرگ عیسی بر صلیب او ابلیس را شکست داد و کار او را تباه ساخت
(یوحنا 12_31 صفحه1024) و (عبرانیان 2_14و15صفحه1187) بسیاری از مسیحیان بر این عقیده اند که عیسی مرض های ما را هم نیز بر صلیب بر خود گرفت به این ترتیب برای بدنهای ما شفا و برای روح های ما ازادی از ارواح شریر را به ارمغان اورد (اشعیا 53_4و5 صفحه685) و (متی8_16و17 صفحه900) و
(مرقس1_27 صفحه934) عیسی با قیام خود امکان قیام بدنی ما را فراهم ساخته و به ما حیات ابدی بخشیده است
(یوحنا6_54 و48 صفحه1014)و (یوحنا 11_25و26 صفحه1022)و (اول قرنتیان15_20و22 صفحه 1118)
تمامی این برکات را عیسی با مرگ خود بر صلیب برای ما فراهم ساخت. اما عیسی کار دیگری نیز دارد که هنوز ادامه دارد . عیسی در روز پنطیکاست روح القدس را فرستاد تا به کلیسا قدرت بخشد
 (یوحنا 14_16و17 صفحه1027) و(یوحنا15_26و27 صفحه 1029) و(اعمال2_1و4 صفحه1038)
او هنوز هم روح القدس خود را می فرستد. او وعده داده است که توسط روح القدس همواره همراه ما باشد
(متی 18_20 صفحه916) و (متی28_20 صفحه932) و (یوحنا14_16و18 صفحه1027). عیسی در اسمان برای ما شفاعت می کند و ما را مدد می رساند و برای ما دعا می کند (رومیان 8_34 صفحه1088)عیسی همچنان (سر) کلیسا است (افسسیان5_23 صفحه1150) و (کولسیان1_18 صفحه1159) و نیز بر همه چیز حاکم است.
(متی28_18 صفحه932) و (افسسیان1_20و22 صفحه1146) و(فیلیپیان2_9و11 صفحه 1154).

بی نظیر بودن عیسی

عیسی مانند رهبران مذهبی دیگر یا بنیانگذاران مذاهب دیگر نیست . بسیاری از شخصیت های مذهبی یا خدا انگاشته شده اند یا انسان اما نه هر دو ان شخصیتهای مذهبی که انسان انگاشته شده اند مرده اند و هیچ کس ادعا نکرده که مجددا از مردگان بر خواسته اند.
عیسی تجسم واقعی خدا است . برخی تصور می کنند که عیسی فقط یک تجسم از تجسم های متعدد خدا است .اما چنین نیست . خدای زنده حقیقی تنها یک تجسم داشته است که همانا عیسی مسیح بوده است . کسی که ادعا می کند تجسم حقیقی خدا است باید یک زندگی کاملا انسانی داشته باشد اما در عین حال با زندگی خود نشان دهد که کاملا خدا است
(رومیان1_3و4 صفحه1077)کسی که ادعا دارد تجسم حقیقی خدا است باید در زندگی خود عاری از گناه باشد.
تنها عیسی زندگی کاملا انسانی داشت و در عین حال این زندگی را بدون گناه سپری کرد
 (عبرانیان9_15 صفحه1194) و (اول پطروس2_22 صفحه1210) افرادی که در طول تاریخ ادعا کرده اند که تجسم خدا هستند از چنین خصائصی برخوردار نبوده اند .
عیسی واسطه ای حقیقی بین خدا و انسان است زیرا او هم خدا و هم انسان است(عبرانیان9_15 صفحه1194)
عیسی برای اینکه کفاره انسانها باشد باید انسان می بود (عبرانیان 9_15 صفحه1194)از سوی دیگر برای اینکه زندگی کاملی داشته باشد که کفاره را به قربانی مقبول خدا تبدیل سازد حقیقتا باید خدا می بود (عبرانیان9_14صفحه1194) و عیسی باید حقیقتا انسان می بود تا به جای انسان بتواند شیطان را شکست دهد
(عبرانیان2_14و17 صفحه1187) و برای اینکه به اندازه کافی نیرومند باشد که شیطان و ارواح شریر را شکست دهد باید خدا می بود (مکاشفه19_11و21 صفحه1244).
عیسی فقط نقش یک راهنما را در طریق نجات ایفا نمی کند او در واقع خودش این راه است
(یوحنا14_6 صفحه1027). عیسی نه تنها واعظی است که ما را تشویق می کند تا زندگی خدا پسندانه ای داشته باشیم
بلکه این قدرت را نیز به ما می دهد تا بتوانیم اینچنین زندگی کنیم . وی به ما قدرت می دهد تا عادل باشیم. عیسی توسط قدرت روح القدس به ما این ازادی را میدهد تا از اسارت گناه ازاد باشیم . عیسی نه تنها تعلیم صحیح را به ما می دهد بلکه حیات ابدی به ما نیز می بخشد .
عیسی تنها طریق حقیقی به سوی خدا است.(من راه راستی و هدایت هستم هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی اید)
(یوحنا14_6صفحه1027)پطرس رسول نیز می فرماید (و در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر اسمان به مردم عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم) (اعمال رسولان4_12 صفحه1041)

آمینIRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH