IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

علمای روحانی یهود چه کسانی بودند؟رهبران روحانی یهود چه کسانی بودند؟

علمای  روحانی یهود به چند دسته تقسیم می شدند. فریسیان و صدوقیان مشهورتر از فرقه های دیگر بودند. فریسیان خود را از هر چیز غیر یهودی جدا می کردند و به دقت احکام عهد عتیق و نیز سنتهایی را که طی قرنها دهان به دهان به آنها رسیده بود متابعت می کردند. صدوقیان معتقد بودند که فقط تورات (پیدایش   و خروج  و اعداد و  لاویان و تثنیه )  کلام خداست . آنها عمدتا از نسل کاهنان بودند . در حالی که فریسیان از همه طبقات مر دم بودند. این دو فرقه به شدت از یکدیگر نفرت داشتند اما هر دو با عیسی مسیح مخالف بودند. فریسیان لفظا از احکام خدا پیروی می کردند در حالی که نسبت به معنای واقعی آن بی اعتنا بودند. و صدوقیان از مذهب برای پیشرفت سیاسی خود استفاده می کردند . فریسیان به روز قیامت و زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند در حالی که صدوقیان چنین اعتقادی نداشتند.

آمین


IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

رRev JOHN SMITH