IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

اساس ایمان کلیسای پروتستاناساس ایمان کلیسای پروتستان
احکام ده گانه
اعتقاد نامه رسولان
دعا
تعمید
شام خدادوند
عهد و عتیق و جدید(کتاب مقدس)


 
1)احکام ده گانه:(خروج20)
1-تو را خدایی غیر از من نباشد
2-هیچ گونه بتی به شکل حیوانات و پرندگان و یا ماهی درست نکن
3- ازنام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن و به آن قسم دروغ نخور
4-روز (سبت) را همواره به یاد آور و آن را مقدس بشمار
5-به پدر و مادر خود احترام کن
6-قتل نکن
7-دروغ نگو
8-زنا نکن
9-دزدی نکن
10-همسایه ات را دوست بدار و چشم طمع به مال و ناموس و اموال و کنیزان و غلامان او نداشته باش


اعتقاد نامه رسولان:
من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق،خالق آسمان و زمین و پسر یگانه او خداوند ما عیسی مسیح که به واسطه ی روح القدس در رحم مادر قرار گرفت و از مریم باکره متولد شد و در حکومت پنطیوس پیلاطس شکنجه و مصلوب شد، مرد و دفن گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از مردگان برخاست، به آسمان سعود نموده و در دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید و ایمان دارم به روح القدس  و به کلیسای مقدس جامع و به مشارکت مقدسین و به آمرزش گناهان و به قیامت بدن و حیات جاویدان. آمین.

دعای ربانی :(سرور) (  متی 6 و7و13)
ای پدر ما که در آسمانی نامت مقدس باد،پادشاهیت بیاید،ملکوتت برقرار گردد ،خواست تو هر آنچه که در آسمان است در زمین نیز بشود،نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار گناهان ما را ببخش چنانچه ما نیزکسانی را که به ما بدی کرده اند بخشیدیم. ما را در وسوسه نیاور و از شریر برهان زیرا قدرت وا جلال و ملکوت ازان توست.آمین

تعمید: (رومیان 6 -4-11)
شریک و مرگ و زندگی مسیح
هنگامی که مسیح مرد،طبیعت کهنه ما هم که گناه را دوست می داشت ،با در آب تعمید  دفن شد،و زمانی که خدای پدر با قدرت و جلال خود مسیح را به زندگی باز گرداند ما نیز در زندگی تازه و عالی شریک شدیم.بنابراین ما جزئی از وجود مسیح شده ایم.به عبارت دیگر، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم و اکنون که او پس از مرگ زنده شده است، ما نیز در زندگی تازه ی او شریک هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد. آن خواسته های پیشین و ناپاک ما با مسیح بر روی صلیب میخکوب شد. آن قسمت از وجود ما که خواهان گناه بود، در هم شکسته شد به طوریکه بدن ما که قبلا اسیر گناه بود اکنون دیگر در چنگال گناه نیست و از اسارت و بردگی گناه آزاد است. زیرا وقتی نسبت به گناه می میریم از کشش و قدرت آن آزاد می شویم، و از آنجا که طبیعت کهنه و گناهکار ما با مسیح مرد، می دانیم که باید در زندگی جدید مسیح نیز شریک باشیم. مسیح پس از مرگ زنده شد و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطی ندارد. مسیح مرد تا قدرت گناه را در هم بکوبد و اکنون تا ابد زنده است تا با خدا رابطه ی ابدی داشته باشد. به همین ترتیب شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای گناه مرده بدانید. اما به وسیله ی عیسی مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید.

شام خداوند: (عشاء ربانی) (اول قرنتیان11- 23 و26)
آیین شام خداوند عبارت است از خون و بدن عیسی مسیح که بخاطر گناهان ما پاره و ریخته شد تا یکبار برای همیشه گناهان ما را بر روی صلیب میخکوب شود که عیسی مسیح آن را بنیان گذاشته و برقرار نموده است.
این است آنچه خود خداوند ما درباره ی ایشان فرموده است و من هم قبلا آن را به شما تعلیم دادم: خداوند ما عیسی در شبی که یهودا به او خیانت کرد، نان را بدست گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد، و به شاگردان خود داد و گفت این را بگیرید و بخورید، این بدن من است که در راه شما فدا می کنم. این آیین را به یاد من نگاه دارید، همیچنین پس از شام پیاله را بدست گرفت و فرمود این پیاله نشان پیمان تازه ای است میان شما و خدا که با خون من بسته شده است. هر گاه از آن می نوشید بیاد من باشید به این ترتیب هر بار که این نان را می خورید و از این پیاله می نوشید در واقع این حقیقت را اعلام می کنید که مسیح برای نجات شما جان خود را فدا کرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند این آیین را نگه دارید. آمین.
کتاب مقدس :(عهد عتیق و جدید)
کتاب مقدس شامل 66 کتاب است که شامل دو بخش عهد عتیق و عهد جدید می باشد، که اولین کتاب عهد عتیق پیدایش است که در مورد آفرینش و آدم و حوا و نوح و ابراهیم است و آخرین کتاب آن ملاکی است که 550 سال قبل از میلاد توسط ملاکی نبی نوشته شده است. و عهد جدید از شش کتاب و بیست و یک رساله تشکیل شده که توسط حواریون و رسولان نوشته شده است. چهار کتاب اول شامل انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا است که در مورد تولد و زندگی و بشارت و مرگ و قیام  از مردگان عیسی مسیح است و کتاب پنجم در مورد کارهای رسولان است که توسط لوقا نوشته شده و 21 رساله که توسط رسولان نوشته شده و کتاب آخر که مکاشفه است درباره رویاهایی است که بوسیله فرشته خداوند به یوحنا رسول نشان داده شده است.

آمین


IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH